đại lý Aii vietnam, máy phân tích khí Aii Vietnam, cảm biến Oxy Aii vietnam

Oxygen Analyzer AII

Hãng Aii chuyên về sản phẩm cảm biến oxy và máy phân tích khí đo Oxy, được nhập khẩu và phân phối tại Mỹ

Listcode AII, Oxygen Analyzer AII

Carbon Monoxide Sensor Assy_A-2672_Aii (Advanced Instrument Inc) Vietnam
Carbon Monoxide Sensor Assy_A-2672-10_Aii (Advanced Instrument Inc) Vietnam
Oxygen Sensor_AII-11-60 IND_Aii (Advanced Instrument Inc) Vietnam
Oxygen Sensor_AII-11-60 IND HC_Aii (Advanced Instrument Inc) Vietnam
Oxygen  Purity Sensor_GPR-11-120-4_Aii (Advanced Instrument Inc) Vietnam
Oxygen  Purity Sensor_GPR-11-120-4-AP_Aii (Advanced Instrument Inc) Vietnam
Oxygen  Purity Sensor_GPR-11-120-OP_Aii (Advanced Instrument Inc) Vietnam
Oxygen  Purity Sensor_GPR-11-120-RT_Aii (Advanced Instrument Inc) Vietnam
Oxygen  Purity Sensor_GPR-11-120-RTS_Aii (Advanced Instrument Inc) Vietnam
Oxygen Sensor_GPR-11-21-RT_Aii (Advanced Instrument Inc) Vietnam
Oxygen Sensor_GPR-11-23-M_Aii (Advanced Instrument Inc) Vietnam
Oxygen Sensor_GPR-11-32_Aii (Advanced Instrument Inc) Vietnam
Oxygen Sensor_GPR-11-32-4_Aii (Advanced Instrument Inc) Vietnam
Oxygen Sensor_GPR-11-32-4R_Aii (Advanced Instrument Inc) Vietnam
Oxygen Sensor_GPR-11-32-H_Aii (Advanced Instrument Inc) Vietnam
Oxygen Sensor_GPR-11-32-LD_Aii (Advanced Instrument Inc) Vietnam
Oxygen Sensor_GPR-11-32-M_Aii (Advanced Instrument Inc) Vietnam
Oxygen Sensor_GPR-11-32-MD_Aii (Advanced Instrument Inc) Vietnam
Oxygen Sensor_GPR-11-32-MDS_Aii (Advanced Instrument Inc) Vietnam
Oxygen Sensor_GPR-11-32-RT_Aii (Advanced Instrument Inc) Vietnam
Oxygen Sensor_GPR-11-32-RTS_Aii (Advanced Instrument Inc) Vietnam
Oxygen Sensor_GPR-11-32-RTS-4_Aii (Advanced Instrument Inc) Vietnam
Oxygen Sensor_GPR-11-60_Aii (Advanced Instrument Inc) Vietnam
Oxygen Sensor_GPR-11-60-4_Aii (Advanced Instrument Inc) Vietnam
Oxygen Sensor_GPR-11-60-4KAI_Aii (Advanced Instrument Inc) Vietnam
Oxygen Sensor_GPR-11-60-4KAI-A_Aii (Advanced Instrument Inc) Vietnam
Oxygen Sensor_GPR-11-60-4R_Aii (Advanced Instrument Inc) Vietnam
Oxygen Sensor_GPR-11-60-MD_Aii (Advanced Instrument Inc) Vietnam
Oxygen Sensor_GPR-11-60-PRX_Aii (Advanced Instrument Inc) Vietnam
Oxygen Sensor_GPR-11-60-RT_Aii (Advanced Instrument Inc) Vietnam
Oxygen Sensor_GPR-11-60-RTS_Aii (Advanced Instrument Inc) Vietnam
Oxygen Sensor_GPR-11-63-T_Aii (Advanced Instrument Inc) Vietnam
Oxygen Sensor_GPR-11-75-F_Aii (Advanced Instrument Inc) Vietnam
ppm Oxygen Sensor_GPR-12-100-4_Aii (Advanced Instrument Inc) Vietnam
ppm Oxygen Sensor_GPR-12-100-M_Aii (Advanced Instrument Inc) Vietnam
ppm Oxygen Sensor_GPR-12-100-MH_Aii (Advanced Instrument Inc) Vietnam
ppm Oxygen Sensor_GPR-12-2000 MS_Aii (Advanced Instrument Inc) Vietnam
ppm Oxygen Sensor_GPR-12-2000 MSH_Aii (Advanced Instrument Inc) Vietnam
ppm Oxygen Sensor_GPR-12-333_Aii (Advanced Instrument Inc) Vietnam
ppm Oxygen Sensor_GPR-12-333 DC_Aii (Advanced Instrument Inc) Vietnam
ppm Oxygen Sensor_GPR-12-333-H_Aii (Advanced Instrument Inc) Vietnam
ppm Oxygen Sensor_GPR-12-333-M_Aii (Advanced Instrument Inc) Vietnam
ppm Oxygen Sensor_GPR-12-333-MH_Aii (Advanced Instrument Inc) Vietnam
ppm Oxygen Sensor_GPR-12-54_Aii (Advanced Instrument Inc) Vietnam
ppb Oxygen Sensor_GPR-13-2000 UHP_Aii (Advanced Instrument Inc) Vietnam
ppb Oxygen Sensor_GPR-13-2000 UHP-H_Aii (Advanced Instrument Inc) Vietnam
Carbon Dioxide Detector Assy_OSV-42-1_Aii (Advanced Instrument Inc) Vietnam
H2S sensor above 100PPM_OSV-72-7H_Aii (Advanced Instrument Inc) Vietnam
H2S sensor up to 100PPM_OSV-72-7HH_Aii (Advanced Instrument Inc) Vietnam
H2S sensor above 100PPM - Liquid Drain_OSV-72-7H-LD_Aii (Advanced Instrument Inc) Vietnam
H2S sensor up to 100PPM - Liquid Drain_OSV-72-7HH-LD_Aii (Advanced Instrument Inc) Vietnam
Sensor Hydrogen Sulfide BE_OSV-72-BE_Aii (Advanced Instrument Inc) Vietnam
Sensor Hydrogen Sulfide BE, Liquid Drain_OSV-72-BE-LD_Aii (Advanced Instrument Inc) Vietnam
Sensor Hydrogen Sulfide_OSV-72-BH-7M_Aii (Advanced Instrument Inc) Vietnam
Sensor Hydrogen Sulfide BH Liquid Drain_OSV-72-BH-LD_Aii (Advanced Instrument Inc) Vietnam
Oxygen Sensor_XLT-11-24_Aii (Advanced Instrument Inc) Vietnam
Oxygen Sensor_XLT-11-24-2_Aii (Advanced Instrument Inc) Vietnam
Oxygen Sensor_XLT-11-24-4_Aii (Advanced Instrument Inc) Vietnam
Oxygen Sensor_XLT-11-24-LD_Aii (Advanced Instrument Inc) Vietnam
Oxygen Sensor_XLT-11-24-RT_Aii (Advanced Instrument Inc) Vietnam
Oxygen Sensor_XLT-11-24-RTS_Aii (Advanced Instrument Inc) Vietnam
Oxygen Sensor_XLT-11-32-4_Aii (Advanced Instrument Inc) Vietnam
Oxygen Sensor_XLT-11-32-RT_Aii (Advanced Instrument Inc) Vietnam
ppm Oxygen Sensor_XLT-12-100-4_Aii (Advanced Instrument Inc) Vietnam
ppm Oxygen Sensor_XLT-12-100-M_Aii (Advanced Instrument Inc) Vietnam
ppm Oxygen Sensor_XLT-12-333_Aii (Advanced Instrument Inc) Vietnam
ppm Oxygen Sensor_XLT-12-333-H_Aii (Advanced Instrument Inc) Vietnam
Oxygen Sensor_XLT-12-333-LD_Aii (Advanced Instrument Inc) Vietnam
Oxygen Sensor_XXLT-12-333-LD-H2S_Aii (Advanced Instrument Inc) Vietnam
Oxygen Sensor_XLT-12-333-M_Aii (Advanced Instrument Inc) Vietnam
 
AII -  Analyzer Opt
 
Housing Assembly_A-1004-2_Aii1 (Advanced Instrument Inc) Vietnam
Flow Housing Assy Delrin_A-2221-KAI_Aii1 (Advanced Instrument Inc) Vietnam
Pump Assembly_A-2501_Aii1 (Advanced Instrument Inc) Vietnam
Sample System H2S Panel Mount_A-3393_Aii1 (Advanced Instrument Inc) Vietnam
Sample System_A-3393-1_Aii1 (Advanced Instrument Inc) Vietnam
Sample System_A-3393-2_Aii1 (Advanced Instrument Inc) Vietnam
Sample System H2S Panel Mount_A-3393-8_Aii1 (Advanced Instrument Inc) Vietnam
Sample System_A-3636_Aii1 (Advanced Instrument Inc) Vietnam
Sample System_A-3728_Aii1 (Advanced Instrument Inc) Vietnam
Flow Adapter Assembly 1/8"_A-4005_Aii1 (Advanced Instrument Inc) Vietnam
Portable Zero/Span Calibration System_A-4109_Aii (Advanced Instrument Inc) Vietnam
Pump Assembly_A-4154-110_Aii1 (Advanced Instrument Inc) Vietnam
Pump Assembly_A-4154-220_Aii1 (Advanced Instrument Inc) Vietnam
Sample System_A-4213_Aii1 (Advanced Instrument Inc) Vietnam
Pump Assembly_A-4226_Aii1 (Advanced Instrument Inc) Vietnam
Heater Assembly_A-4275_Aii1 (Advanced Instrument Inc) Vietnam
Alarm, Audible_AA-1003_Aii1 (Advanced Instrument Inc) Vietnam
Alarm, High Low Configured at Factory_AHL_Aii1 (Advanced Instrument Inc) Vietnam
Alarm, Low Flow_AL-1007_Aii1 (Advanced Instrument Inc) Vietnam
Alarm, Flow Brass_ALRM-1007_Aii1 (Advanced Instrument Inc) Vietnam
Alarm, Flow SS _ALRM-1007-1_Aii1 (Advanced Instrument Inc) Vietnam
Auto Calibration_AV_Aii1 (Advanced Instrument Inc) Vietnam
Auto Calibration_AZ_Aii1 (Advanced Instrument Inc) Vietnam
Scrubber Assembly SS_B-3251_Aii (Advanced Instrument Inc) Vietnam
Calibration Module_B-3483_Aii (Advanced Instrument Inc) Vietnam
Scrubber Assembly SS_B-3513_Aii (Advanced Instrument Inc) Vietnam
Liquid Bypass Sample System SS_B-3567_Aii (Advanced Instrument Inc) Vietnam
Coalescing Filter_C-1002-2_Aii (Advanced Instrument Inc) Vietnam
Data Logger Kit_DL-1001_Aii (Advanced Instrument Inc) Vietnam
Carrying Case _ENCL-1008_Aii (Advanced Instrument Inc) Vietnam
Carrying Case_ENCL-1030_Aii (Advanced Instrument Inc) Vietnam
Carrying Case_ENCL-1047_Aii (Advanced Instrument Inc) Vietnam
Carrying Case Black_ENCL-1030_Aii (Advanced Instrument Inc) Vietnam
Carrying Case_ENCL-1113_Aii (Advanced Instrument Inc) Vietnam
Carrying Case_ENCL-1114_Aii (Advanced Instrument Inc) Vietnam
Carrying Cas_ENCL-1116_Aii (Advanced Instrument Inc) Vietnam
Flame Arresto_FA-1032_Aii (Advanced Instrument Inc) Vietnam
Flame Arrestor_FA-1032-1_Aii (Advanced Instrument Inc) Vietnam
Flow Housing Assembly SS_FH-3051_Aii (Advanced Instrument Inc) Vietnam
Flow Housing Assembly SS_FH-3051-1_Aii (Advanced Instrument Inc) Vietnam
Flow Indicator SS 1/8"_FI-1006-2_Aii (Advanced Instrument Inc) Vietnam
Quick Connect Female _FITN-1154_Aii (Advanced Instrument Inc) Vietnam
Quick Connect Male SS_FITN-1155_Aii (Advanced Instrument Inc) Vietnam
Quick Connect Female Socket_FITN-1208_Aii (Advanced Instrument Inc) Vietnam
Quick Connect Male Plug_FITN-1209_Aii (Advanced Instrument Inc) Vietnam
Quick Connect_FITN-1224_Aii (Advanced Instrument Inc) Vietnam
Filter_FLTR-1036_Aii (Advanced Instrument Inc) Vietnam
Flow Indicator SS 1/8"_FM-1007-3_Aii (Advanced Instrument Inc) Vietnam
Flowmeter SS_FMTR-1007-3_Aii (Advanced Instrument Inc) Vietnam
Heater _H_Aii (Advanced Instrument Inc) Vietnam
Heater Strip, DC Power_HDC_Aii (Advanced Instrument Inc) Vietnam
Mounting Bezel, Panel_MP-2829_Aii (Advanced Instrument Inc) Vietnam
Mounting Bezel, 19" Rack _MR-2829_Aii (Advanced Instrument Inc) Vietnam
Output_OP-1-5V_Aii (Advanced Instrument Inc) Vietnam
Output_OP-1V_Aii (Advanced Instrument Inc) Vietnam
Output_OP-M_Aii (Advanced Instrument Inc) Vietnam
Oxygen Service_OS-P1057_Aii (Advanced Instrument Inc) Vietnam
Oxygen Sensor Simulato_OSS-1_Aii (Advanced Instrument Inc) Vietnam
Power, AC _PAC_Aii (Advanced Instrument Inc) Vietnam
Probe Assy, SS High Temperature_PB-2165_Aii (Advanced Instrument Inc) Vietnam
Probe Assy, SS Low Temperature_PB-2165-1_Aii (Advanced Instrument Inc) Vietnam
Power, DC_PDC_Aii (Advanced Instrument Inc) Vietnam
Panel Mount Enclosure _PM_Aii (Advanced Instrument Inc) Vietnam
Pump_PUMP-1002_Aii (Advanced Instrument Inc) Vietnam
Pump_PUMP-1002-1_Aii (Advanced Instrument Inc) Vietnam
Pump_PUMP-1023_Aii (Advanced Instrument Inc) Vietnam
Pump_PUMP-1024_Aii (Advanced Instrument Inc) Vietnam
Remote Sensor_R_Aii (Advanced Instrument Inc) Vietnam
Range Non-Standard Analyzer _R-1_Aii (Advanced Instrument Inc) Vietnam
Rang ID, Relay Contacts_RC_Aii (Advanced Instrument Inc) Vietnam
Range ID, 4-20 mA Output_Aii (Advanced Instrument Inc) Vietnam
Range, Non-Standard_RNS_Aii (Advanced Instrument Inc) Vietnam
Scrubber Assembly_SC-2734-6_Aii (Advanced Instrument Inc) Vietnam
Sensor Housing Assembly SS  (2600)_SH-1004-1-24_Aii (Advanced Instrument Inc) Vietnam
Sensor Housing Assy SS  (2900)_SH-1004-1-36_Aii (Advanced Instrument Inc) Vietnam
Sample / Calibration Module _B-3170_Aii (Advanced Instrument Inc) Vietnam
Sample System_SS-3393-7-1_Aii (Advanced Instrument Inc) Vietnam
Sample System_SS-3542_Aii (Advanced Instrument Inc) Vietnam
Valve Manual SS 3-way_VALV-1002_Aii (Advanced Instrument Inc) Vietnam
Valve Manual SS 2-way Metering_VALV-1004_Aii (Advanced Instrument Inc) Vietnam
Valve 3-Way 1/4" SS_VALV-1007_Aii (Advanced Instrument Inc) Vietnam
Valve Manual SS 2-way 90 Degree Turn_VALV-1014_Aii (Advanced Instrument Inc) Vietnam
Valve 2-Way Ball SS Panel Mount 1/4 Tube_VALV-1022_Aii (Advanced Instrument Inc) Vietnam
Valve Assembly 3 Station 303 SS Manifold_VALV-1028_Aii (Advanced Instrument Inc) Vietnam
Valve Manual SS 4-way_VALV-1031_Aii (Advanced Instrument Inc) Vietnam
Wall Mount Enclosure_W-1034_Aii (Advanced Instrument Inc) Vietnam
Wall Mount Enclosure_W-1079_Aii (Advanced Instrument Inc) Vietnam

Liên hệ & Báo giá chi tiết:

 Trực tiếp Zalo: 0902937088

Click xem thêm ứng dụng sản phẩm khác

Đại lý phân phối chính hãng tại Vietnam

Báo giá ngay – Hàng chính hãng – Bảo hành 12 tháng – Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật 24/7

Xem thêm sản phẩm hãng AII  tại đây

Xem thêm thông tin về thương hiệu khác tại đây 

Bình chọn sản phẩm: (5.0 / 1 Bình chọn)