Relay Pilz, công tắc cửa an toàn pilz
Pilz vietnam | rơ le giám sát Pilz PNOZ

Mô tả: Hãy liên hệ với chúng tôi để có giá tốt nhất.
0938.214.498 |Mr Cảnh|
Email: canh.ans@ansvietnam.com
Giá bán: Vui lòng gọi
Tình trạng: Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ: Pilz

 Bảng danh sách kho công tắc cửa an toàn Pilz

Magnetic safety switch 
504210 PSEN 1.1p-10/PSEN 1.1-10/3mm 1unit 
504212 PSEN 1.1p-12/PSEN 1.1-10/3mm/ix1/ 1unit 
504220 PSEN 1.1p-20/PSEN 1.1-20/8mm/ 1unit 
504222 PSEN 1.1p-22/PSEN 1.1-20/8mm/ix1/ 1unit 
504223 PSEN 1.1p-23/PSEN 1.1-20/8mm/ATEX/ 1unit 
504225 PSEN 1.1p-25/PSEN 1.1-20/8mm/ATEX/ix1 
504226 PSEN 1.1a-20/PSEN 1.1-20 /8mm/5m/1unit 
504227 PSEN 1.1b-20/PSEN 1.1-20/8mm/10m/1unit 
504228 PSEN 1.1a-22/PSEN 1.1-20 /8mm/5m/ix1/1un 
504229 PSEN 1.1b-22/PSEN 1.1-20 /8mm/10m/ix1/1u 
504250 PSEN 1.1b-23/PSEN1.1-20/8mm/10m/EX/1unit 
504251 PSEN 1.1b-25/PSEN1.1-20/8mm/10m/EX/1unit 
505220 PSEN 1.2p-20/PSEN 1.2-20/8mm/ 1unit 
505222 PSEN 1.2p-22/PSEN 1.2-20/8mm/ix1/ 1unit 
505223 PSEN 1.2p-23/PSEN 1.2-20/8mm/ATEX/ 1unit 
505225 PSEN 1.2p-25/PSEN 1.2-20/8mm/ATEX/ix1 
506220 PSEN ma1.3a-20/PSEN ma1.3-08/8mm/1unit 
506221 PSEN ma1.3a-22/PSEN ma1.3-08/8mm/1unit 
506222 PSEN ma1.3b-20/PSEN ma1.3-08/8mm/1unit 
506223 PSEN ma1.3b-22/PSEN ma1.3-08/8mm/1unit 
506224 PSEN ma1.3b-23/PSEN ma1.3-08/8mm/1unit 
506225 PSEN ma1.3b-25/PSEN ma1.3-08/8mm/1unit 
506226 PSEN ma1.3p-20/PSEN ma1.3-08/8mm/1unit 
506227 PSEN ma1.3p-22/PSEN ma1.3-08/8mm/ix1/1un 
506230 PSEN ma1.3a-20/PSEN ma1.3-12/12mm/1unit 
506231 PSEN ma1.3a-22/PSEN ma1.3-12/12mm/ix1/1u 
506232 PSEN ma1.3b-20/PSEN ma1.3-12/12mm/1unit 
506233 PSEN ma1.3b-22/PSEN ma1.3-12/12mm/ix1/1u 
506234 PSEN ma1.3b-23/PSEN ma1.3-12/12mm/1unit 
506235 PSEN ma1.3b-25/PSEN ma1.3-12/12mm/ix1/1u 
506236 PSEN ma1.3p-20/PSEN ma1.3-12/12mm/1unit 
506237 PSEN ma1.3p-22/PSEN ma1.3-12/12mm/ix1/1u 
514110 PSEN 1.1-10 / 1 actuator 
514120 PSEN 1.1-20 / 1 actuator 
515120 PSEN 1.2-20 / 1 actuator 
516120 PSEN ma1.3-08/1actuator 
516130 PSEN ma1.3-12/1actuator 
524110 PSEN 1.1p-10/3mm 1 switch 
524112 PSEN 1.1p-12/3mm/ix1/ 1 switch 
524120 PSEN 1.1p-20/8mm/ 1 switch 
524126 PSEN 1.1a-20 /8mm/5m/1switch 
524127 PSEN 1.1b-20 /8mm/10m/1switch 
524128 PSEN 1.1a-22 /8mm/5m/ix1/1switch 
524129 PSEN 1.1b-22/8mm /10m/ix1/1switch 
525120 PSEN 1.2p-20/8mm/ 1 switch 
525122 PSEN 1.2p-22/8mm/ix1/ 1 switch 
526120 PSEN ma1.3a-20/1switch 
526121 PSEN ma1.3a-22/1switch 
526122 PSEN ma1.3b-20/1switch 
526123 PSEN ma1.3b-22/1switch 
526126 PSEN ma1.3p-20/1switch 
526127 PSEN ma1.3p-22/1switch 
506333 PSEN ma1.4p-52/PSEN ma1.4-03mm/ 1unit 
506336 PSEN ma1.4p-51/PSEN ma1.4-03mm/ 1unit 
506313 PSEN ma1.4n-51/ 1switch 
506338 PSEN ma1.4p-51/PSEN ma1.4-10mm/ 1unit 
506339 PSEN ma1.4p-57/PSEN ma1.4-10mm/ 1unit 
506340 PSEN ma1.4n-50/PSEN ma1.4-03mm/ 1unit 
506341 PSEN ma1.4n-51/PSEN ma1.4-03mm/ 1unit 
506342 PSEN ma1.4n-50/PSEN ma1.4-10mm/ 1unit 
506343 PSEN ma1.4n-51/PSEN ma1.4-10mm/ 1unit 
506302 PSEN ma1.4a-50/ 1switch 
506305 PSEN ma1.4a-57/ 1switch 
506321 PSEN ma1.4a-52/PSEN ma1.4-03mm/ 1unit 
506300 PSEN ma1.4-03mm 1actuator 
506301 PSEN ma1.4-10mm 1actuator 
506326 PSEN ma1.4a-51/PSEN ma1.4-10mm/ 1unit 
506303 PSEN ma1.4a-52/ 1switch 
506304 PSEN ma1.4a-51/ 1switch 
506332 PSEN ma1.4p-50/PSEN ma1.4-03mm/ 1unit 
506335 PSEN ma1.4p-52/PSEN ma1.4-10mm/ 1unit 
506310 PSEN ma1.4p-51/ 1switch 
506308 PSEN ma1.4p-50/ 1switch 
506323 PSEN ma1.4a-52/PSEN ma1.4-10mm/ 1unit 
506324 PSEN ma1.4a-51/PSEN ma1.4-03mm/ 1unit 
506311 PSEN ma1.4p-57/ 1switch 
506327 PSEN ma1.4a-57/PSEN ma1.4-10mm/ 1unit 
506334 PSEN ma1.4p-50/PSEN ma1.4-10mm/ 1unit 
506325 PSEN ma1.4a-57/PSEN ma1.4-03mm/ 1unit 
506309 PSEN ma1.4p-52/ 1switch 
506312 PSEN ma1.4n-50/ 1switch 
506320 PSEN ma1.4a-50/PSEN ma1.4-03mm/ 1unit 
506337 PSEN ma1.4p-57/PSEN ma1.4-03mm/ 1unit 
506322 PSEN ma1.4a-50/PSEN ma1.4-10mm/ 1unit 
504224 PSEN 1.1p-29/PSEN 1.1-20/7mm/ix1/ 1unit 
524124 PSEN 1.1p-29/7mm/ix1/ 1 switch 
506228 PSEN ma1.3n-20/PSEN ma1.3-08/8mm/1unit 
506238 PSEN ma1.3n-20/PSEN ma1.3-12/12mm/1unit 
526128 PSEN ma1.3n-20/1switch 
506314 PSEN ma1.4-51 M12/8-0.15m 1switch 
526129 PSEN ma1.3-20 M12/8-0.15m 1switch 
506409 PSEN ma1.1p-10/3mm/1switch 
506410 PSEN ma1.1p-12/3mm/ix1/1switch 
506239 PSEN ma1.3-20M12/8-0.15m/PSENma1.3-12/1u 
506344 PSEN ma1.4-51M12/8-0.15m/PSENma1.4-03/1u 
506345 PSEN ma1.4-51M12/8-0.15m/PSENma1.4-10/1u 
506229 PSEN ma1.3-20M12/8-0.15m/PSENma1.3-08/1u 
506219 PSEN ma1.3b-29/PSEN ma1.3-08/8mm/1 unit 

 

 

Bình chọn sản phẩm: (4.9 / 1 Bình chọn)