Bảng giá thiết bị Pepperl Fuchs, ANS vietnam P2

 

 

012444 MH 04-3505

083764 NBN4-12GM60-A2

 

012956 CJ 15-40-A

083765 NBB5-18GM60-A0

Pepperl Fuchs Germany

012957 CJ 15-40-A2

083766 NBB5-18GM60-A2

 

013004 RJ 21-E2

083808 NJ  8-18GM50-E

 

013149 SJ 15-E

083856 NBN8-18GM60-A0

 

013614 TRD-G 60-FN2

083857 NBN8-18GM60-A2

Pepperl Fuchs Asia

013616 TRD-G 100-FN2

083858 NBB10-30GM60-A0

 

013673 NJ  8-18GM50-A2

083859 NBB10-30GM60-A2

 

013675 NJ  8-18GM50-A2-V1

083860 NBN15-30GM60-A0

 

013734 MH 04-3742A

083861 NBN15-30GM60-A2

Pepperl Fuchs Italy

013949 NJ  2-12GM40-E-V1

083990 NJ  5-18GM50-E

Pepperl Fuchs Vietnam

013951 NJ  4-12GM40-E-V1

083992 NJ  5-18GM50-E2

 

014051 V-W-E2

083994 NBB5-18GM50-E0

 

014260 NJ  1,5-6,5-40-E2

083995 NBB5-18GM50-E2

Pepperl Fuchs Germany

014262 NJ  1,5-8GM40-E2

083996 NBN8-18GM50-E0

 

014263 NJ  1,5-8GM40-E

083997 NBN8-18GM50-E2

 

014275 NJ  1,5-8GM40-E3

083998 NBB10-30GM50-E0

 

014682 NJ  1,5-6,5-40-E3

083999 NBB10-30GM50-E2

Pepperl Fuchs Vietnam

014947 NJ  2-6,5-40-E2

084000 NBN15-30GM50-E0

 

014949 NJ  2-8GM40-E2

084001 NBN15-30GM50-E2

 

015003 NJ  5-18GM50-A2

084007 NBB2-12GM60-A0-V1

Pepperl Fuchs Germany

015050 SJ 10-E

084008 NBB2-12GM60-A2-V1

 

015051 SJ 10-E2

084009 NBN4-12GM60-A0-V1

 

015176 NJ  1,5-8GM40-E2 5M

084010 NBN4-12GM60-A2-V1

 

015196 NJ  6-22-SN-G-Y15196

084011 NBB5-18GM60-A0-V1

Pepperl Fuchs Asia

015297 NJ  5-18GM50-E2 5M

084012 NBB5-18GM60-A2-V1

 

015323 IA  5-18GM-I3

084013 NBN8-18GM60-A0-V1

 

015475 NJ 50-FP-A-P1

084014 NBN8-18GM60-A2-V1

 

015503 NJ 15-M1K-A2

084015 NBB10-30GM60-A0-V1

Pepperl Fuchs Italy

015583 KB-04"Pepperl + Fuchs"

084016 NBB10-30GM60-A2-V1

Pepperl Fuchs Vietnam

015598 IA  8-30GM-I3

084017 NBN15-30GM60-A0-V1

 

015599 IA  8-M1K-I3

084018 NBN15-30GM60-A2-V1

 

015668 NJ  4-12GM40-E1

084144 NBN4-F29-E0

Pepperl Fuchs Germany

015740 NJ 20+U4+W

084194 NBB5-18GM50-E0-V1

 

015765 NJ 15+U4+A2

084195 NBB5-18GM50-E2-V1

 

015788 NJ  5-18GM50-E2-V

084196 NBN8-18GM50-E0-V1

 

015845 V4-W-5M-PUR

084197 NBN8-18GM50-E2-V1

Pepperl Fuchs Vietnam

015918 NJ  5-18GM50-A2 5M

084198 NBB10-30GM50-E0-V1

 

015943 NJ 15+U1+DW1-1

084199 NBB10-30GM50-E2-V1

 

015944 NJ 15+U1+DW1-10

084200 NBN15-30GM50-E0-V1

Pepperl Fuchs Germany

015950 NJ 15+U1+DW1-100

084201 NBN15-30GM50-E2-V1

 

015951 NJ 15+U1+DW2-1

084224 NJ  5-18GM50-E1

 

015952 NJ 15+U1+DW2-10

084225 NJ  5-18GM50-E3

 

015953 NJ 15+U1+DW2-100

084226 NJ  8-18GM50-E0

Pepperl Fuchs Asia

016056 NJ  1,5-8GM40-E2-V1

084227 NJ  8-18GM50-E2

 

016133 V3-GR-5M-PUR

084230 NBN15-30GKK-WS

 

016259 NJ 20P+U1+A2

084231 NBN15-30GKK-WÖ

 

016534 NJ  2-12GM40-E1

084284 A2

Pepperl Fuchs Italy

016649 NJ  8-18GM50-E2-V4-Y166

084285 E2

Pepperl Fuchs Vietnam

016698 NJ  1,5-8GM40-E3-V1

084422 NBB2-12GM50-E2-V1-Y8442

 

016722 NJ  5-18GM50-A2-V1

084456 A

 

016795 SJ 15-E2

084463 NBN8-18GK50-E2

Pepperl Fuchs Germany

016987 NJ 15+U3+A2

084482 NJ  5-18GM50-E-V1

 

017368 NJ 10-30GM50-A2

084483 NJ  8-18GM50-E-V1

 

017370 NJ 15-30GM50-A2

084484 NJ  5-18GM50-E2-V1

 

017372 NJ  5-18GK50-A2

084485 NJ  8-18GM50-E2-V1

Pepperl Fuchs Vietnam

017379 NJ  8-18GK50-A2

084486 NJ  5-18GK50-E0

 

017383 NJ 10-30GK50-A2

084488 NJ  5-18GK50-E2

 

017385 NJ 15-30GK50-A2

084489 NJ  8-18GK50-E2

Pepperl Fuchs Germany

017390 NJ  2-12GK40-E

084506 NJ 15+U1+A

 

017392 NJ  4-12GK40-E

084507 NJ 15+U1+A2

 

017397 NJ 15-30GM50-A2-V1

084508 NJ 15+U1+E

 

017430 NJ 10-30GM50-A2-V1

084509 NJ 15+U1+E1

Pepperl Fuchs Asia

017432 NJ 10-30GM50-A2-V

084510 NJ 15+U1+E2

 

017434 NJ 15-30GM50-A2-V

084511 NJ 15+U1+E3

 

017443 WE 77-GS-04

084512 NJ 20+U1+A

 

017448 NJ 15+U3+A2-T

084513 NJ 20+U1+A2

Pepperl Fuchs Italy

017522 NJ 50-FP-W-P1

084514 NJ 20+U1+E

Pepperl Fuchs Vietnam

018345 NJ  5-18GK50-E2  5M

084515 NJ 20+U1+E1

 

018352 KCD2-E

084516 NJ 20+U1+E2

 

018354 KCD2-E1

084517 NJ 20+U1+E3

Pepperl Fuchs Germany

018355 KCD2-E2"Pepperl + Fuchs"

084518 NJ 30+U1+A

 

018356 KCD2-E3

084519 NJ 30+U1+A2

 

018357 KCD2-EL

084520 NJ 30+U1+E

 

018358 KCD2-E2L

084521 NJ 30+U1+E1

Pepperl Fuchs Vietnam

018465 NJ 15-M1-A2-V

084522 NJ 30+U1+E2

 

018487 BF 4

084523 NJ 30+U1+E3

 

018514 NJ  2-12GK40-E1

084524 NJ 40+U1+A

Pepperl Fuchs Germany

018515 NJ  4-12GK40-E1

084525 NJ 40+U1+A2

 

018756 V3-WR-5M-PUR

084526 NJ 40+U1+E

 

018933 NJ 10-M1K-A2-Y18933

084527 NJ 40+U1+E1

 

018937 OJ 500-M1K-E23

084528 NJ 40+U1+E2

Bình chọn sản phẩm: (4.6 / 1 Bình chọn)