Bảng giá thiết bị Pepperl Fuchs, ANS vietnam P3

 

Pepperl Fuchs Asia

018945 OLA18

084529 NJ 40+U1+E3

 

018946 OSP18

084619 NBB5-F33-E0

 

018984 LME 18-2,3-0,5-K2

084620 NBB5-F33-E2

 

018985 LME 18-2,3-2,0-K2

084688 NJ 30+W

Pepperl Fuchs Italy

018990 LMR 18-3,2-0,5-K1

084736 NBB6-F-E2

Pepperl Fuchs Vietnam

018991 LMR 18-3,2-2,0-K1

084769 NBB5-F33-A0

 

018992 LSR 18-3,2-0,5-K1

084770 NBB5-F33-A2

 

019205 ORR60

084771 G12/GV12/36/40b/115

Pepperl Fuchs Germany

019207 OMH 4-4950

084772 G12/GV12/37/40b/115

 

019208 OTS18

084773 GLV12-6/36/40b/115

 

019271 AS 08/40       04-5711D

084774 GLV12-6/37/40b/115

 

019273 AS 12/60

084775 GLV12-8-200/36/40b/115

Pepperl Fuchs Vietnam

019274 AS 12/80  04-A8J0

084776 GLV12-8-200/37/40b/115

 

019460 CJ  8-18GM-E

084806 NJ 15+U1+A2-T

 

019462 CJ  8-18GM-E2

084807 NJ 20+U1+A2-T

Pepperl Fuchs Germany

019498 KCD2-R

084808 NJ 30+U1+A2-T

 

019768 IA 40-FP-I3-P1

084809 NJ 40+U1+A2-T

 

019804 NJ  2-8GM40-E3

084941 G12/GV12/36/40b/92

 

020051 CJ 10-30GK-WS

084942 G12/GV12/37/40b/92

Pepperl Fuchs Asia

020052 CJ 10-30GK-WÖ

084943 GLV12-6/36/40b/92

 

020084 NJ  2-F1-E3

084944 GLV12-6/37/40b/92

 

020174 DM 25-32-07

084945 GLV12-8-200/36/40b/92

 

020175 DM 60-31-15

084946 GLV12-8-200/37/40b/92

Pepperl Fuchs Italy

020193 FJ  7-A2-Y20193

084950 NBB1,5-8GM60-A0

Pepperl Fuchs Vietnam

020228 NJ 40P-FP-A2-P1

084951 NBB1,5-8GM50-A0-V1

 

020373 KW-8/8

084952 NBB1,5-8GM60-A2

 

020374 KW-10/10

084953 NBB1,5-8GM50-A2-V1

Pepperl Fuchs Germany

020432 RB-5"Pepperl + Fuchs"

085021 NBN2-8GM60-A0

 

020455 V1-WV4A-E2-5M-PUR

085022 NBN2-8GM60-A2

 

020635 FC-20P

085023 NBN2-8GM50-A0-V1

 

020813 LME 18-1,9-0,5-K9

085024 NBN2-8GM50-A2-V1

Pepperl Fuchs Vietnam

020968 LMR 18-2,7-0,5-K9

085046 OBE5000-F28-SE5-V3

 

020971 NJ  0,6-3-22-E

085181 NBB2-8GM40-E2-V1

 

020972 NJ  0,6-3-22-E2

085321 NBB2-12GM50-E2-C

Pepperl Fuchs Germany

020973 NJ  0,6-4GM22-E

085322 NBB2-12GM50-E2-C-V1

 

020974 NJ  0,6-4GM22-E2

085326 NBN4-12GM50-E2-C-V1

 

020977 V3-WR-E2-5M-PUR

085329 NBB5-18GM50-E2-C

 

020980 LCR 18-3,2-0,5-K10

085330 NBB5-18GM50-E2-C-V1

Pepperl Fuchs Asia

020993 CJ 10-30GM-N-Z10

085334 NBN8-18GM50-E2-C-V1

 

020995 NJ 30P+U1+A2

085338 NBB10-30GM50-E2-C-V1

 

021017 LMR 18-3,2-2,0-K10

085342 NBN15-30GM50-E2-C-V1

 

021028 LSE 18-1,1-0,5-K9

085499 NBB8-18GM50-E2

Pepperl Fuchs Italy

021030 NJ  2-8GM40-E2-V1

085500 NBB8-18GM50-E0-V1

Pepperl Fuchs Vietnam

021128 LMR 18-1,1-0,5-K13

085501 NBB8-18GM50-E2-V1

 

021170 LCE 18-2,3-0,5-K2

085526 NBB8-18GM60-A0

 

021201 LMR 18-2,3-0,5-K3

085527 NBB8-18GM60-A2

Pepperl Fuchs Germany

021204 LMR 18-1,1-0,5-K3

085566 NBB8-18GM60-A0-V1

 

021209 LMR 18-1,1-0,5-K9

085567 NBB8-18GM60-A2-V1

 

021215 LCE 18-2,3-0,5-K3

085583 NJ  1,5-8GM40-E2-V3

 

021216 LME 18-2,3-0,5-K3

085587 NBB2-8GM50-E0

Pepperl Fuchs Vietnam

021220 LCE 18-1,9-0,5-K9

085588 NBB2-8GM50-E2

 

021241 V15-W-5M-PUR

085651 NBB1,5-F41-E2

 

021245 OVR-4GK

085652 NBB1,5-F41-E2-V3

Pepperl Fuchs Germany

021270 V1-PG13,5-Y21270

085653 NBB1,5-F41-E3

 

021431 LME 18-2,3-1,0-K2

085654 NBB1,5-F41-E3-V3

 

021453 CJ 10-30GK-E

085655 NBB1,5-F41A-E2

 

021454 CJ 10-30GK-E2

085656 NBB1,5-F41A-E2-V3

Pepperl Fuchs Asia

021541 LCE 18-2,3-2,0-K3

085657 NBB1,5-F41A-E3

 

021642 LCR 18-3,2-1,0-K5

085658 NBB1,5-F41A-E3-V3

 

021646 ICC-30

085668 NBB15-L2-A2-C-V1

 

021727 V13-G-5M-PUR

085971 NBB15-30GM50-E0

Pepperl Fuchs Italy

021728 V13-W-5M-PUR

085972 NBB15-30GM50-E0-V1

Pepperl Fuchs Vietnam

021737 LMR 18-3,2-1,0-K4

085973 NBB15-30GM50-E2

 

021748 LCR 18-3,2-0,5-K2

085974 NBB15-30GM50-E2-V1

 

021749 LCR 18-3,2-2,0-K2

085975 NBB15-30GM60-A0

Pepperl Fuchs Germany

021787 LCR 18-3,2-0,5-K1

085976 NBB15-30GM60-A0-V1

 

021788 LCE 18-2,3-0,5-K1

085977 NBB15-30GM60-A2

 

021797 LCR 18-3,2-1,0-K1

085978 NBB15-30GM60-A2-V1

 

021818 OJ 500-M1K-E01

085982 GLV12-54/36/40b/115

Pepperl Fuchs Vietnam

021819 OJ 3000-M1K-E01

085983 GLV12-54/36/40b/92

 

021846 LMR 18-3,2-3,0-K1

085984 GLV12-54/37/40b/115

 

021862 NJ 20+...+A2"Pepperl + Fuchs"

085985 GLV12-54/37/40b/92

Pepperl Fuchs Germany

021889 LMR 18-3,2-2,0-K4

086144 NBB8-18GM50-E0

 

021897 LMR 18-3,2-0,5-K6

086250 NBB20+U1A+B3

 

021920 LMR 18-2,3-0,5-K7

086252 NBN40+U1A+B3

 

021929 LMR 18-2,3-0,5-K2

086347 NBB5-18GK50-E0

Pepperl Fuchs Asia

021934 CJ 10-30GK-A

086348 NBB5-18GK50-E2

 

021937 LSE 18-2,3-2,0-K5

086349 NBN8-18GK50-E0

 

021972 V15-W-2M-PUR

086380 NJ  2-12GK40-E2

 

021979 LME 18-1,9-1,0-K9

086381 NJ  2-12GK40-E3

Pepperl Fuchs Italy

022014 LME 18-2,3-0,5-K11

086382 NJ  2-12GM40-E2

Pepperl Fuchs Vietnam

022084 NJ  0,8-5GM27-E2-Y22084

086383 NJ  2-12GM40-E2-V1

Bình chọn sản phẩm: (4.7 / 1 Bình chọn)