Bảng giá thiết bị Pepperl Fuchs, ANS vietnam P2

 

022273 LSR 18-2,3-0,5-K2

086384 NJ  2-12GM40-E3

 

022274 NJ  2-8GM40-E2 10M

086385 NJ  2-12GM40-E3-V1

Pepperl Fuchs Germany

022283 CJ 10-30GK-A2

086386 NJ  4-12GK40-E2

 

022311 OJ 200-M1K-E23-EX

086387 NJ  4-12GK40-E3

 

022653 LMR 18-3,2-1,0-K1

086388 NJ  4-12GM40-E2

 

022703 LCR 18-2,3-1,0-K5

086389 NJ  4-12GM40-E2-V1

Pepperl Fuchs Vietnam

022780 IVH-FP3

086390 NJ  4-12GM40-E3

 

022784 IVH-M1K

086391 NJ  4-12GM40-E3-V1

 

022793 IVH-18GM-V1

086434 NCB15+U1+U

Pepperl Fuchs Germany

022811 V-W

086435 NCN20+U1+U

 

022874 NJ 25+U1+E2-V1

086436 NCN30+U1+U

 

022878 IA 15-30GM-I3

086437 NCN40+U1+U

 

022929 NJ  2/4-5791-Y22929

086440 NCB5-18GK40-N0

Pepperl Fuchs Asia

022957 LMR 18-3,2-0,5-K4

086441 NCN8-18GK40-N0

 

023046 NJ 30+U1+E2-T-Y23046

086442 NCB10-30GK40-N0

 

023226 V1-W-E2-1M-PUR-V1-G

086443 NCN15-30GK40-N0

 

023284 V3-WM-E2-2M-PUR

086528 NBN3-F31-Z8-V1

Pepperl Fuchs Italy

023294 NJ  1,5-8GM40-WS

086529 NBN3-F31-Z8-V18

Pepperl Fuchs Vietnam

023315 V1-W-E2-5M-PUR

086587 NJ  1,5-F2-E2

 

023351 V1-W-E2-10M-PUR

086588 NJ  1,5-F2-E2-V1

 

023382 FC-21-V"Pepperl + Fuchs"

086623 NBB20+U1A+B3-V1

Pepperl Fuchs Germany

023485 NEB6-12GM50-E2

086624 NBN30+U1A+B3-V1

 

023486 NEB12-18GM50-E2

086674 NBN3-F25-E9-V1

 

023487 NEB6-12GM50-E2-V1

086721 NBN30-L2-E2-V1-OM

 

023488 NEB12-18GM50-E2-V1

086788 NBB1,5-8GM40-E2-C

Pepperl Fuchs Vietnam

023490 NEB22-30GM60-E2-V1

086789 NBB1,5-8GM40-E2-C-V3

 

023594 SJ 15-E2-V1-Y23594

086792 NBN2-8GM40-E2-C-V3

 

023596 NJ  2-11-N-Y23596

087106 NBB20-L2-A2-C-V1

Pepperl Fuchs Germany

023597 NJ  2-11-N-G-Y23597

087119 NCB2-V3-N0

 

023633 LME 18-2,3-2,0-K1

087120 NCB2-V3-N0-V5

 

023659 NJ  1,5-6,5-40-E2-V3

087175 NBN4-F29-E2

 

023660 NJ  1,5-8GM40-E2-V3-Y023660

087367 OBT400-F10-E2-V1

Pepperl Fuchs Asia

023802 NJ  5-18GK50-A2  10M

087369 OBS6000-F10-E2-V1

 

024066 LMR 18-3,2-3,0-K4

087370 OBT400-L2-E0-V1

 

024294 NJ  2-12GM40-E2-Y24294

087371 OBT400-L2-E2-V1

 

024435 NJ 20+U1+A2-T-Y24435

087372 OBS6000-L2-E0-V1

Pepperl Fuchs Italy

024456 VAZ-V1-B

087373 OBS6000-L2-E2-V1

Pepperl Fuchs Vietnam

024546 KLE 00-2,2-2,0-K52

087415 NJ 15+U10+E2

 

024558 KLE 00-2,2-2,0-K53

087416 NJ 20+U10+E2

 

024559 KLE 00-1,0-2,0-K54

087417 NJ 30+U10+E2

Pepperl Fuchs Germany

024560 KLE 00-2,2-2,0-K55

087418 NJ 40+U10+E2

 

024561 KLE 00-1,0-2,0-K56

087419 NJ 15+U10+A2

 

024562 KLR 00-2,2-2,0-K57

087420 NJ 20+U10+A2

 

024563 KLR 00-1,0-2,0-K58

087484 NBB3-V3-Z4

Pepperl Fuchs Vietnam

024564 KLR 00-2,2-2,0-K59

087485 NBB3-V3-Z4-V5

 

024565 KLR 00-2,2-2,0-K60

087486 NBB3-V3-Z5

 

024566 KLR 00-1,0-2,0-K61

087487 NBB3-V3-Z5-V5

Pepperl Fuchs Germany

024681 NJ  6-F-E2

087489 NCN4-V3-N0

 

024682 NJ  6-F-A2

087490 NCN4-V3-N0-V5

 

024683 NJ 10-F-E2

087497 NBB5-18GM20-E2

 

024744 LSE 18-2,3-0,5-K5

087498 NBB5-18GM20-E2-V1

Pepperl Fuchs Asia

024772 V3-GM-5M-PUR

087521 VAA-4E-KF-ZE

 

024773 V3-WM-E2-5M-PUR

087523 VAA-4EA-KF-ZE/E2

 

024783 NJ  2-12GM40-E

087524 VAA-4EA-KF-ZE/R

 

024784 NJ  4-12GM40-E

087526 VAA-4EA-KF2-ZE/E2

Pepperl Fuchs Italy

024786 UJ4000-FP-E2-P1

087673 NBB5-18GM50-Z0-Y87673

Pepperl Fuchs Vietnam

024791 OJ 2000+U1+E123

087715 NBB2-V3-E0

 

024792 OJ 10000+U1+E123

087716 NBB2-V3-E0-V5

 

024900 V1-WV4A-E2-10M-PUR

087718 NBB2-V3-E1-V5

Pepperl Fuchs Germany

025007 MR-16LM

087719 NBB2-V3-E2

 

025349 NJ  1,5-8GM40-WÖ

087720 NBB2-V3-E2-V5

 

025493 NEB3-8GM45-E2

087721 NBB2-V3-E3

 

025499 NEB3-8GM50-E2-V3

087722 NBB2-V3-E3-V5

Pepperl Fuchs Vietnam

025521 LMR 18-2,3-2,0-K11

087737 NBB4-12GM30-E2-V3

 

025524 NBB2-12GM60-E2-V1

087738 NBB4-12GM30-E3-V3

 

025526 NBB5-18GM70-E2-V1

087739 NBB4-12GM30-E2-V1

Pepperl Fuchs Germany

025678 NJ  2-12GM40-E2  5M

087740 NBB4-12GM30-E3-V1

 

025679 NJ  4-12GM40-E2  5M

087741 NBB4-12GM30-E2

 

025683 NJ  2-12GM40-E2  10M

087742 NBB4-12GM30-E3

 

025823 NJ 28+U1+E2-Y25823

087743 NBB8-18GM30-E2-V1

Pepperl Fuchs Asia

025928 NJ  6-F-A

087744 NBB8-18GM30-E3-V1

 

025929 NJ  6-F-E

087745 NBB8-18GM30-E2

 

025985 SJ 15-E2 4M KA.

087746 NBB8-18GM30-E3

 

025988 LME 18-2,3-1,0-K1

087747 NBB15-30GM30-E2-V1

Pepperl Fuchs Italy

025998 NJ  2-12GM50-WS

087748 NBB15-30GM30-E3-V1

Pepperl Fuchs Vietnam

026354 CJ  4-12GM-E

087749 NBB15-30GM30-E2

 

026355 CJ  4-12GM-E2

087750 NBB15-30GM30-E3

 

026525 NJ 30+U1+DW 1-1

087761 NBB2-12GM50-E0

Pepperl Fuchs Germany

026527 LME 18-2,3-5,0-K2

087762 NBB2-12GM50-E0-V1

 

026574 NJ  2-12GM50-WÖ

087763 NBB2-12GM50-E2

 

026577 NJ  2-12GM50-WS-V13

087764 NBB2-12GM50-E2-V1

 

026579 NJ  4-12GM50-WS

087765 NBN4-12GM50-E0

Bình chọn sản phẩm: (4.9 / 1 Bình chọn)