Bảng giá thiết bị Pepperl Fuchs, ANS vietnam P5

Pepperl Fuchs Vietnam

026581 NJ  4-12GM50-WÖ

087766 NBN4-12GM50-E0-V1

 

026583 NJ  4-12GM50-WS-V12

087767 NBN4-12GM50-E2

 

026584 NJ  4-12GM50-WS-V13

087768 NBN4-12GM50-E2-V1

Pepperl Fuchs Germany

026587 NJ  4-12GM50-WÖ-V13

087769 NBB2-12GM50-E1

 

026687 NJ  2-12GM50-WÖ-V13

087770 NBB2-12GM50-E1-V1

 

027032 NJ  4-12GM40-E2  10M

087771 NBB2-12GM50-E3

 

027063 UB1000+FP1+E6

087772 NBB2-12GM50-E3-V1

Pepperl Fuchs Asia

027142 IVI-KHD2-4HD1

087773 NBN4-12GM50-E1

 

027237 LCE 18-1,1-0,5-K8

087774 NBN4-12GM50-E1-V1

 

027299 NBB1,5-8GM20-E2-V3

087775 NBN4-12GM50-E3

 

027505 IRI-KHD2-4.4M

087776 NBN4-12GM50-E3-V1

Pepperl Fuchs Italy

027680 NJ 50-FP-E2

087777 NBN12-18GM50-E0

Pepperl Fuchs Vietnam

027811 OJ 500-M1K-E23-V1-Y2781

087778 NBN12-18GM50-E0-V1

 

027812 V1-PG9-Y27812

087779 NBN12-18GM50-E2

 

027819 NJ 15+

087780 NBN12-18GM50-E2-V1

Pepperl Fuchs Germany

027820 NJ 20+

087790 OBE10M-18GM60-SE4

 

027822 NJ 30+"Pepperl + Fuchs"

087791 OBE10M-18GM60-SE4-V1

 

027873 OJ 3000-M1K-E23

087792 OBE10M-18GM60-SE5

 

027985 IRI-KHD2-4.RX

087793 OBE10M-18GM60-SE5-V1

Pepperl Fuchs Vietnam

028033 IVH-30GM-V1

087794 OBT500-18GM60-E4

 

028371 NJ 30+U1+W-T

087795 OBT500-18GM60-E4-V1

 

028404 ICS-30GK

087796 OBT500-18GM60-E5

Pepperl Fuchs Germany

028409 NJ  3-18GK-S1N-130

087797 OBT500-18GM60-E5-V1

 

028456 IMC-40-64K

087798 OBS4000-18GM60-E4

 

028681 NCN15-M1K-Z2

087799 OBS4000-18GM60-E4-V1

 

028684 NBB2-12GM50-E2 5M

087800 OBS4000-18GM60-E5

Pepperl Fuchs Asia

028825 UBE6000+U1+A2

087801 OBS4000-18GM60-E5-V1

 

028967 NJ 30+U1+DW 1-10

087802 OBE10M-18GM60-S

 

029028 NJ  4-12GM40-E3 5M

087805 OBE10M-18GM60-S-V1

 

029034 NJ 15-M1-E2-V1

087807 OBE10M-18GM60-E5-V1

Pepperl Fuchs Italy

029236 NJ 10-30GK50-E2

087896 NBB10-30GM50-E3-V1

Pepperl Fuchs Vietnam

029326 T 30-Y29326

087990 OBT200-18GM60-E4

 

029396 NEB12-18GM50-E-V1

087991 OBT200-18GM60-E4-V1

 

029665 NJ  6-F-E2 5M

087992 OBT200-18GM60-E5

Pepperl Fuchs Germany

029689 LMR 18-3,2-2,0-K6

087993 OBT200-18GM60-E5-V1

 

029765 IVZ-16G-EW

088006 NCB1,5-18GM60-E2-D

 

029851 NJ 40+

088190 NBB2-12GM40-Z0

 

029854 NJ 40+

088191 NBB2-12GM40-Z0-V1

Pepperl Fuchs Vietnam

029872 LME 18-1,1-1,0-K9

088194 NBN4-12GM40-Z0

 

030141 UBE6000+U1+SA2

088195 NBN4-12GM40-Z0-V1

 

030190 NJ 20+

088200 NBB5-18GM40-Z0

Pepperl Fuchs Germany

030346 NCB15+U1+Z2

088201 NBB5-18GM40-Z0-V1

 

030347 NCN20+U1+Z2

088204 NBN8-18GM40-Z0

 

030348 NCN30+U1+Z2

088205 NBN8-18GM40-Z0-V1

 

030349 NCN40+U1+Z2

088210 NBB10-30GM40-Z0

Pepperl Fuchs Asia

030462 LMR 18-3,2-1,0-K6

088211 NBB10-30GM40-Z0-V1

 

030529 KW-6/8

088214 NBN15-30GM40-Z0

 

030531 KW-8/10

088215 NBN15-30GM40-Z0-V1

 

030677 NBB10-30GM60-WÖ

088240 NBN8-12GM50-E0

Pepperl Fuchs Italy

030680 NBN15-30GM60-WÖ

088241 NBN8-12GM50-E0-V1

Pepperl Fuchs Vietnam

030739 NBN15-M1K-WS

088242 NBN8-12GM50-E2

 

030740 NBN15-M1K-WÖ

088243 NBN8-12GM50-E2-V1

 

030750 NCN15-M1K-E4

088244 NBN25-30GM50-E0

Pepperl Fuchs Germany

030751 NCN15-M1K-E5

088245 NBN25-30GM50-E0-V1

 

031129 RKWT/LED P4-225/10M

088246 NBN25-30GM50-E2

 

031242 OMH-GL

088247 NBN25-30GM50-E2-V1

 

031391 IRI-KHD2-4HB5

088256 NBB1,5-8GM40-Z0  5M

Pepperl Fuchs Vietnam

031755 LMR 18-2,7-1,0-K9

088528 NBB20-L2-Z0-V1

 

031859 NCB10-F17-E2

088529 NBN30-L2-Z0-V1

 

032266 NBN4-12GM50-E2  5M

088534 NBB1,5-8GM40-Z0

Pepperl Fuchs Germany

032349 NJ 20+U1+E2-V1

088535 NBB1,5-8GM50-Z3-V3

 

032522 UB1000+FP2+E6

088536 NBB1,5-8GM40-Z1

 

032765 IVZ-K-R2

088537 NBB1,5-8GM50-Z1-V3

 

032797 V1-W-2M-PVC

088538 NBN2-8GM40-Z0

Pepperl Fuchs Asia

032798 V1-W-5M-PVC

088539 NBN2-8GM50-Z3-V3

 

032884 UB2000-30GM-H3

088540 NBN2-8GM40-Z1

 

032885 UB4000-30GM-H3

088541 NBN2-8GM50-Z1-V3

 

032886 UB6000-30GM-H3

088546 NBB2-12GK50-E0

Pepperl Fuchs Italy

032909 LSR 18-2,3-0,5-K12

088547 NBB2-12GK50-E2

Pepperl Fuchs Vietnam

032931 NJ 10-30GM50-E

088548 NBN4-12GK50-E0

 

032932 NJ 10-30GM50-E2

088549 NBN4-12GK50-E2

 

032933 NJ 10-30GM50-E2-V1

088550 NBB10-30GK50-E0

Pepperl Fuchs Germany

032934 NJ 10-30GM50-E2-V

088551 NBB10-30GK50-E2

 

032935 NJ 10-30GK50-E

088552 NBN15-30GK50-E0

 

032937 NJ 15-30GM50-E

088553 NBN15-30GK50-E2

 

032938 NJ 15-30GM50-E2

088651 NBN3-8GM45-E2-V3

Pepperl Fuchs Vietnam

032939 NJ 15-30GM50-E2-V1

088724 VBA-4E-G4-ZE

 

032941 NJ 15-30GK50-E2

088725 VBA-4E3A-G4-ZE/E2

 

032958 NCN4-M3K-E8

088726 NBB5-F33M-A0

Pepperl Fuchs Germany

033003 NJ  1,5-8GM40-E-V1

088727 NBB5-F33M-A2

 

033178 OCT500-M1A-B3

088728 NBB5-F33M-E0

 

033198 NEB3-8GM45-E

088729 NBB5-F33M-E2

 

Bình chọn sản phẩm: (4.6 / 1 Bình chọn)