Bảng giá thiết bị Pepperl Fuchs, ANS vietnam P6

 

033199 NEB3-8GM50-E-V3

088757 NJ 15+U1+W4

Pepperl Fuchs Asia

033260 NJ  0,8-4-25-E

088758 NJ 20+U1+W4

 

033262 NJ  0,8-5GM25-E

088759 NJ 30+U1+W4

 

033376 NJ  1,5-8GM50-E

088760 NJ 40+U1+W4

 

033421 NJ  1,5-6,5-50-E

088773 MLV13-54/30/40b/73c

Pepperl Fuchs Italy

033423 NJ  2-8GM50-E

088776 MLV13-54/32/40b/73c

Pepperl Fuchs Vietnam

033425 NJ  2-6,5-50-E

088777 MLV13-54/32/40b/95

 

033486 V1-W-10M-PVC

088778 MLV13-8-400/30/40b/115

 

033499 NCN100-F23-E2-V1

088781 MLV13-8-400/32/40b/115

Pepperl Fuchs Germany

033552 MH 04-2681F

088782 MLV13-8-400/32/40b/73c

 

033595 ELG600-K11X-M-500-07-9146

088802 LV39/32/40a/82a/116

 

033596 V1-W-N-5M-PUR

088803 LD39/116

 

033674 NBN15-30GM60-WÖ-T-Y3367

088805 LD39/LV39/32/40a/82a/116

Pepperl Fuchs Vietnam

033695 UJ3000+U1+8B+RS

088806 LA39/LK39/31/40a/116

 

033769 MVH2000-F15

088807 LA39/LK39-Z/31/40a/116

 

033770 MVI-D2-2HRX

088808 LA39/116

Pepperl Fuchs Germany

033771 MVK-5

088809 LK39/31/40a/116

 

033772 MVK-10

088810 LK39-Z/31/40a/116

 

033773 MVK-20

088813 RL39-55/32/35/40a/82a/116

 

033774 MVK-30

088814 RLK39-55/31/35/40a/116

Pepperl Fuchs Asia

033778 UJ6000-FP-8B+RS

088815 RLK39-55-Z/31/35/40a/116

 

033808 V1-W-5M-PUR

088816 RL39-54-AS-I/116

 

033831 V1-W-E2-2M-PUR

088817 RL39-54-AS-I/73c

 

033871 V1-G-N-8M-PUR

088818 RL39-54/30/40a/116/126a

Pepperl Fuchs Italy

033911 FJ  6-110-A2-V1-Y33911

088819 RL39-54/30/40a/73c/126a

Pepperl Fuchs Vietnam

033912 FJ  7-A2-V1-Y33912

088820 RL39-54/32/40a/82a/116

 

033930 V1-W-20M-PVC

088821 RL39-54/32/40a/73c/82a

 

033968 SJ  5-K-E2-Y33968

088822 RLK39-54/31/40a/116

Pepperl Fuchs Germany

034122 LME 18-2,3-1,0-K10

088823 RLK39-54-Z/31/40a/116

 

034131 V1-W-N-25M-PUR

088825 RL39-8-2000/32/40a/82a/116

 

034138 U-G1P

088827 RLK39-8-2000/31/40a/116

 

034267 V1-W-E2/E3-5M-PUR

088828 RLK39-8-2000-Z/31/40a/116

Pepperl Fuchs Vietnam

034288 VAZ-DK-G1

088829 RL39-8-800-AS-I/116

 

034312 V1-W-E-5M-PUR

088830 RL39-8-800/30/40a/116/126a

 

034405 V1-G-N-25M-PUR

088831 RL39-8-800/32/40a/82a/116

Pepperl Fuchs Germany

034419 V1S-G-2M-PUR

088833 RLK39-8-800/31/40a/116

 

034441 V1-W-A2-5M-PUR

088834 RLK39-8-800-Z/31/40a/116

 

034442 V1-G-5M-PUR

088900 NBB5-18K12-E2

 

034449 NBB5-18GM60-WS-V13

088901 NBB5-18K12-E3

Pepperl Fuchs Asia

034492 LMR 18-2,3-0,25-K3

088902 NBN8-18K12-E2

 

034536 V1-G-N-5M-PUR

088903 NBN8-18K12-E3

 

034568 VAZ-PG11-FKD

088914 VBA-2E2A-G4-ZE/E2

 

034712 NJ  2-F1-E2

089212 NBB2-12GM40-Z3-V1

Pepperl Fuchs Italy

034713 NJ  4-F1-E2

089213 NBN4-12GM40-Z3-V1

Pepperl Fuchs Vietnam

034714 NJ  4-F1-US

089214 NBB5-18GM40-Z3-V1

 

034880 LSR 18-3,2-0,5-K10

089215 NBN8-18GM40-Z3-V1

 

034914 NJ  2-F1-US

089216 NBB10-30GM40-Z3-V1

Pepperl Fuchs Germany

034915 NJ  4-F1-UÖ

089217 NBN15-30GM40-Z3-V1

 

035065 NJ 15-30GM50-E2 10M

089250 NCB2-12GM40-Z0

 

035071 V1-G-2M-PVC

089252 NCN4-12GM40-Z0

 

035073 V1-G-5M-PVC

089254 NCB2-12GM40-Z1

Pepperl Fuchs Vietnam

035074 V1-G-10M-PVC

089255 NCB2-12GM40-Z1-V1

 

035100 VAA-4A-K3-R

089256 NCN4-12GM40-Z1

 

035118 NJ 15+U1+A2-T-V1

089257 NCN4-12GM40-Z1-V1

Pepperl Fuchs Germany

035142 UH3-KHD2-4I

089258 NCB5-18GM40-Z0

 

035143 UH3-KHD2-4E5

089260 NCN8-18GM40-Z0

 

035172 IA  5-18GM60-I3-V1-Y35172

089262 NCB5-18GM40-Z1

 

035191 V1-W-E2-15M-PUR

089263 NCB5-18GM40-Z1-V1

Pepperl Fuchs Asia

035250 NJ  2-F1-E2-V3

089264 NCN8-18GM40-Z1

 

035251 NJ  4-F1-E2-V3

089265 NCN8-18GM40-Z1-V1

 

035275 NJ  8-18GM50-E2 10M

089266 NCB10-30GM40-Z0

 

035317 NBB5-18GM60-WS 10M

089268 NCN15-30GM40-Z0

Pepperl Fuchs Italy

035322 V15-G-2M-PVC

089270 NCB10-30GM40-Z1

Pepperl Fuchs Vietnam

035491 V31-WM-5M-PUR

089271 NCB10-30GM40-Z1-V1

 

035498 V31-GM-5M-PUR

089272 NCN15-30GM40-Z1

 

035507 NBB10-30GM50-E2 10M

089273 NCN15-30GM40-Z1-V1

Pepperl Fuchs Germany

035513 NJ 10-30GK-E2-T 10M

089281 NBN30-L2-B3B-V1

 

035533 NJ 10-30GM50-E2 5M

089516 NBB2-8GM40-E0-V1

 

035600 NJ 10-30GK50-E2 10M

089528 NBB4-12GM50-E2-V1-Y89528

 

035625 V3-WM

089541 NBN2-8GM50-E2  5M

Pepperl Fuchs Vietnam

035626 V3-GM

089547 NBN4-F29-E2-3M-Y89547

 

035634 NCN40+U1A+B3-Y35634

089556 NBN15-30GM50-E2 5M

 

035749 NJ  2-12GK40-E2-T-Y35749

089560 NJ  2-12GK40-E2 5M KA

Pepperl Fuchs Germany

035750 NJ  2-12GM40-E3 5M KA

089569 NBB4-12GM50-E2 5M

 

035756 NJ  2-8GM40-E2 3,5M

089585 NBB2-8GM40-E2-V3

 

035794 NJ  2-F1-E2  5M KA

089599 NBN4-12GM50-E3-8M-Y8959

 

035795 NJ  4-F1-E2 6M

089656 NBB5-18GM50-E2 10M

Pepperl Fuchs Asia

035873 NBB1,5-8GM25-E0

089660 NBB2-8M35-E2-Y089660

 

035877 NJ 15-30GK50-A2 10M

089661 NJ  6-F-E2 10M

 

035897 NJ  5-18GM50-E2 10M

089865 NBN4-F29-E2 5M

 

035947 NJ 15/2+U1+E8-V1

089883 NJ 40+U1+E2-V1

Pepperl Fuchs Italy

035962 UB2000-30GM-H2

089902 NBN4-F29-E2-C

Pepperl Fuchs Vietnam

036028 MVH500-F15

089903 NBB2-12GK60-E2 5M PUR

 

036070 LMR 18-2,3-2,0-K5

089905 NBB5-18GM50-E2-V1-Y089905

 

036078 NJ  8-18GM50-A2 10M

089922 NBB1,5-8GM50-E2-Y89922

Pepperl Fuchs Germany

036181 LME 18-2,3-1,0-K3

089923 NBB2-12GM50-E2-V1-Y89923

 

036191 NBB1,5-8GM40-E2-V1-Y36191

089925 NBN4-12GM50-E2-V1-Y89925

 

036310 NJ  5-18GM50-E2-T-V1-Y

089926 NBB5-18GM50-E2-5M-Y89926

 

036330 V1-W-E2-20M-PUR

089927 NBN8-18GM50-E2-V1-Y8992

Pepperl Fuchs Vietnam

036331 NJ 15+U1+2E2-NE/FE

089929 NBB15-30GM95-E2-Y89929

 

036356 V1-G-20M-PVC

089937 NBN4-F29A-E2-C-Y89937

 

036367 U1-V1

089944 NBN4-F29A-E2-C

Pepperl Fuchs Germany

036504 NJ  8-18GM-N-V1-Y36504

089950 NJ  4-12GK40-E2 10M KA

 

036514 NRB15-L1-E2-V1

089951 NJ 30+U1+A2-V1

 

036605 UC3000+U9+E6+R2

089953 NBB1,5-8GM50-A2-V1

 

036606 UC3000+U9+E7+R2

089958 NBB2-12GM40-E3-V1-Y89958

Pepperl Fuchs Asia

036683 NJ 15+U1+W

089964 NBN8-18GM80-E2-5M-Y89964

 

036684 NJ 20+U1+W

089969 NJ  1,5-6,5-40-E2-5M

 

036685 NJ 30+U1+W

090011 AB-30

 

036686 NJ 40+U1+W

090012 AB-18

Pepperl Fuchs Italy

036694 NBB2-V3-E2 10M KA

090013 AB-12

Pepperl Fuchs Vietnam

036708 ST 03

091198 BF 5-30

 

036723 NJ 30+U1+E2-V1

091457 CM-08

 

036814 VAA-4A-G5-V2-EX

091458 CM-12

Pepperl Fuchs Germany

036869 BF 22

091459 CM-18

 

036878 UB3000+U9+H3

092337 CM-30

 

036899 IVI-KHD2-4HD3

092390 PA-02

 

036901 NJ 15+U1+A2-V1

092478 KHD2-IVI-AB1

Pepperl Fuchs Vietnam

036958 OCS3000-M1A-B3

092733 M-105

 

037017 KLR 00-2,2-2,0-K40

093064 NJ20+U4+E2-BHMS 4

 

037041 V1-W-N-10M-PUR

093779 PB-D02-008-6

Pepperl Fuchs Germany

037062 SJ 15-E-Y37062

93865

 

037094 OCS3000-M1A-B3-V1

93866

 

037141 V1-W-A0-5M-PUR

094003 NMB2-12GM75-E2-FE-V1

 

037236 NCB5-18GM60-B3

094004 NMB2-12GM75-E2-NFE-V1

Pepperl Fuchs Asia

037238 NCN8-18GM60-B3

094008 NMB5-18GM65-E0-NFE-V1

 

037338 NJ  4-12GM40-E2-V1-Y373

094009 NMB5-18GM55-E2-FE

 

037645 CJ 10-30GM-WS

094011 NMB5-18GM65-E2-FE-V1

 

037646 CJ 10-30GM-WÖ

094023 NMB5-18GM85-US-FE-V12

Pepperl Fuchs Italy

037662 NCB2-12GM60-B3-V1

094024 ONFERROUS METAL SENSING

Pepperl Fuchs Vietnam

037664 NCB5-18GM60-B3-V1

094047 NMB8-30GM65-E0-NFE-V1

 

037694 NJ 15-30GK50-E2 30M

094048 NMB8-30GM65-E2-FE-V1

 

037712 MB-F32-A2

094312 NMB 5-18GM65-Z0-FE-V1

 

 

 

Bình chọn sản phẩm: (4.7 / 1 Bình chọn)