Bảng giá thiết bị Pepperl Fuchs, ANS vietnam P9

Pepperl Fuchs Italy

046174 60-6921-100

106175 MHW 06 07-8962B

Pepperl Fuchs Vietnam

046187 9109, 8

106183 UBE500-F64-SE2

 

046190 9102, 8

106184 UBE500-F64-SE2-V3

 

046237 81-06331-500

106185 UBE500-F64-SE0

Pepperl Fuchs Germany

046243 RVI84N-10CK2A2NN-00010

106186 UBE500-F64-SE0-V3

 

046259 10-15231_R-360

106188 UBE1500-F64-SE2

 

046330 10-23341_R-100

106189 UBE1500-F64-SE2-V3

 

046441 20-2751-125

106193 UDB-18GM35-3E2

Pepperl Fuchs Vietnam

046476 CJ 40-FP-A2-P1

106195 UDBK-18GM35-3E2

 

046507 42306A-02M-05P-RVI50/78

106196 UDBL-18GM35-3E2

 

046508 LME 18-2,3-2,0-K11

106199 UDB-18GM35-4E2

Pepperl Fuchs Germany

046533 10-11211_R-500

106204 UBE1500-F64-SE0

 

046560 9112, 8

106210 UBE1500-F64-SE0-V3

 

046667 9409 6*10

106237 RVI78N-10CK2A31N-01024

 

046686 LCE 18-2,3-1,0-K5

106250 CBN10-F46-N1

Pepperl Fuchs Asia

046690 9101, 8

106251 CBN2-F46-N1

 

046698 BT32

106252 CBN5-F46-N1

 

046700 BT33

106253 CCB10-30GM80-N1

 

046701 BT34

106254 CCB10-30GM80-N1-V1

Pepperl Fuchs Italy

046703 K2

106255 CCN10-F46A-N1

Pepperl Fuchs Vietnam

046705 K4

106256 CCN5-F46A-N1

 

046715 60-6501-800

106257 CJ  1-12GK-N

 

046723 9402 8*8

106259 CJ  1-12GK-N 5M

Pepperl Fuchs Germany

046994 RVI50P-09BAJA66N-01000

106261 CJ  2-18GK-N

 

047068 RVI78N-10CYYAY1Y-00400

106262 CJ  4-12GK-N

 

047128 UB500+U9+H3

106263 CJ  4-12GK-N  5M

 

047285 30-4001_A-250

106264 CJ  4-12GK-N 10M

Pepperl Fuchs Vietnam

047291 NBN3-F25F-E8-Y47291

106267 CJ  6-18GK-N

 

047341 9113, 10

106270 CJ 15-40-N

 

047372 10-05111_R-100

106271 CJ 40-FP-N-P1

Pepperl Fuchs Germany

047566 81-06331-4

106272 CJ 40-FP-N-P4

 

047567 NBN3-F31-E8-K-K

106273 FJ  6-110-N

 

047568 NBN3-F31-E8-K

106274 FJ  7-N

 

047570 NBN3-F31-E8-V1

106277 NCB1,5-6,5M25-N0

Pepperl Fuchs Asia

047571 NCN3-F31-N4-K

106282 NCB10-30GM40-N0

 

047582 81-06331-10

106283 NCB10-30GM40-N0  15M

 

047606 RVI50N-09BYYAY1N-00360
  InkDIG

106284 NCB10-30GM40-N0  5M

 

047740 9110, 10

106285 NCB10-30GM40-N0 10M

Pepperl Fuchs Italy

047781 60-6701-200

106286 NCB10-30GM40-N0-V1

Pepperl Fuchs Vietnam

047788 VAZ-R4-R2

106287 NCB2-12GM35-N0

 

047797 10-11321_A-420

106288 NCB2-12GM35-N0  10M

 

047831 10-11321_R-500

106289 NCB2-12GM35-N0  21M

Pepperl Fuchs Germany

047948 9108, 10

106290 NCB2-12GM35-N0 5M

 

048029 MVC-60B-64K

106291 NCB2-12GM35-N0-V1

 

048031 MTT6000-F51-S1

106293 NCB40-FP-N0-P1

 

048032 MTT-F52-S1

106295 NCB5-18GM40-N0

Pepperl Fuchs Vietnam

048099 10-11321_R-1000

106296 NCB5-18GM40-N0  10M

 

048105 NCN3-F31-N4-K-K

106297 NCB5-18GM40-N0 5M

 

048157 VAA-2EA-G1-ZE/P-S

106298 NCB5-18GM40-N0-V1

Pepperl Fuchs Germany

048165 9426C

106299 NCN15-30GM40-N0

 

048258 NCN3-F31-N4-V18

106300 NCN15-30GM40-N0  10M

 

048300 20-2951-360

106301 NCN15-30GM40-N0-V1

 

048305 V1-W-IVH

106302 NCN15-M1K-N0

Pepperl Fuchs Asia

048381 VAA-4EA-G2-ZE/E2

106306 NCN3-F25F-N4-V1

 

048554 IDC-30F-1K

106310 NCN3-F25-N4 5M

 

048618 RVI84N-10CK2A2NN-00025

106311 NCN3-F25-N4-0,14

 

048760 NBN3-F25-E8-K

106313 NCN3-F25-N4-K

Pepperl Fuchs Italy

048812 IVI-KHD2-4HB5

106315 NCN3-F25-N4-V1

Pepperl Fuchs Vietnam

048877 RVI84N-10CK2A2NN-00005

106320 NCN4-12GM35-N0

 

048996 CJ 40-FP-A0-P1

106321 NCN4-12GM35-N0  10M

 

049034 RVI78N-10CK2A31N-01000

106322 NCN4-12GM35-N0  5M

Pepperl Fuchs Germany

049152 MAGCALC

106323 NCN4-12GM35-N0-V1

 

049214 VAZ-T1-FK-PG9

106325 NCN50-FP-N0-P1

 

049263 VAG-IBS-KF-FB

106326 NCN8-18GM40-N0

 

049277 14-1436X-500

106327 NCN8-18GM40-N0 5M

Pepperl Fuchs Vietnam

049488 60-6701-251

106328 NCN8-18GM40-N0-V1

 

049653 OCT1500-F44-A2-V15

106331 NJ  0,8-4,5-N

 

049703 F22/F44-CLIP

106332 NJ  0,8-4,5-N-Y28554

Pepperl Fuchs Germany

049707 F22/F44-PARA

106334 NJ  0,8-5GM-N

 

049740 60-6701-335

106335 NJ  0,8-5GM-N  5M

 

049781 OBT400-F10-E5-V1

106336 NJ  0,8-5GM-N 10M

 

049783 OBS6000-F10-E5-V1

106337 NJ  0,8-5GM-N-Y18620

Pepperl Fuchs Asia

049784 OBH200-L2-E5-V1

106342 NJ  1,5-18GM-N-D

 

049785 RVI78N-10CK2A31N-00500

106343 NJ  1,5-18GM-N-D 10M

 

049789 OBT400-L2-E5-V1

106344 NJ  1,5-18GM-N-D-V1

 

049791 OBS6000-L2-E5-V1

106350 NJ  1,5-6,5-N

Pepperl Fuchs Italy

049801 UVW90-M30

106352 NJ  1,5-6,5-N 5M

Pepperl Fuchs Vietnam

049896 NRN8-18GM50-E2-C-V1

106355 NJ  1,5-6,5-N-V3-Y18776

 

049897 9108, 8

106356 NJ  1,5-6,5-N-Y10324

 

049966 RVI78N-10CALA31N-02000

106361 NJ  1,5-8GM-N

Pepperl Fuchs Germany

050049 NCN50-FP-Z2-P1

106362 NJ  1,5-8GM-N 10M

 

050070 VAA-4A-G4-E2

106363 NJ  1,5-8GM-N 5M

 

 

Bình chọn sản phẩm: (4.9 / 1 Bình chọn)