Bảng giá thiết bị Cavotec, đại lý Cavotec tại Việt Nam

Connector: Female   
Contacts Product  Connector: Male Pin
Code Product Code
PC5-SS04-K0500 PC5-TS04-K0500
PC5-SS04-K0700 PC5-TS04-K0700
PC5-SS04-K0950 PC5-TS04-K0950
PC5-SS04-K1500 PC5-TS04-K1500
PC5-SS04-K1850 PC5-TS04-K1850
PC5-SS04-K05003 PC5-TS04-K05003
PC5-SS04-K07003 PC5-TS04-K07003
PC5-SS04-K09503 PC5-TS04-K09503
PC5-SS04-K15003 PC5-TS04-K15003
PC5-SS04-K18503 PC5-TS04-K18503
Connector: Female  
Contacts Product  Connector: Male Pins 
Code Product Code
PC5-RS04-K0500 PC5-PS04-K0500
PC5-RS04-K0700 PC5-PS04-K0700
PC5-RS04-K0950 PC5-PS04-K0950
PC5-RS04-K1500 PC5-PS04-K1500
PC5-RS04-K1850 PC5-PS04-K1850
PC5-RS04-K05003 PC5-PS04-K05003
PC5-RS04-K07003 PC5-PS04-K07003
PC5-RS04-K09503 PC5-PS04-K09503
PC5-RS04-K15003 PC5-PS04-K15003
PC5-RS04-K18503 PC5-PS04-K18503
Connector: Female   
Contacts Product  Connector: Male Pins 
Code Product Code
PC5-VS04-K0500 PC5-WS04-K0500
PC5-VS04-K0700 PC5-WS04-K0700
PC5-VS04-K0950 PC5-WS04-K0950
PC5-VS04-K1500 PC5-WS04-K1500
PC5-VS04-K1850 PC5-WS04-K1850
PC5-VS04-K05003 PC5-WS04-K05003
PC5-VS04-K07003 PC5-WS04-K07003
PC5-VS04-K09503 PC5-WS04-K09503
PC5-VS04-K15003 PC5-WS04-K15003
PC5-VS04-K18503 PC5-WS04-K18503
  Inv.Conenctor: 
Connector:Female  Male Pin
Product Code Product code
PC2-RX18-0015 PC2-PX18-0015
PC2-RX18-0025 PC2-PX18-0025
PC2-RX18-0040 PC2-PX18-0040
PC2-RX25-0015 PC2-PX25-0015
PC2-RX25-0025 PC2-PX25-0025
PC2-RX25-0040 PC2-PX25-0040
PC4-RX24-0015 PC4-PX24-0015
PC4-RX24-0025 PC4-PX24-0025
PC4-RX24-0040 PC4-PX24-0040
PC4-RX30-0015 PC4-PX30-0015
PC4-RX30-0025 PC4-PX30-0025
PC4-RX30-0040 PC4-PX30-0040
PC4-RX37-0015 PC4-PX37-0015
PC4-RX37-0025 PC4-PX37-0025
PC4-RX37-0040 PC4-PX37-0040
PC5-RX50-0015 PC5-PX50-0015
PC5-RX50-0025 PC5-PX50-0025
PC5-RX50-0040 PC5-PX50-0040
Bình chọn sản phẩm: (4.8 / 1 Bình chọn)