Bảng giá thiết bị Cavotec, đại lý Cavotec tại Việt Nam

Plug Male Pins Inv. plug
Product Code Femal Contact
PC2-SX18-0015 Product Code
PC2-SX18-0025 PC2-TX18-0015
PC2-SX18-0040 PC2-TX18-0025
PC2-SX25-0015 PC2-TX18-0040
PC2-SX25-0025 PC2-TX25-0015
PC2-SX25-0040 PC2-TX25-0025
PC4-SX24-0015R PC2-TX25-0040
PC4-SX24-0025R PC4-TX24-0015R
PC4-SX24-0040R PC4-TX24-0025R
PC4-SX30-0015R PC4-TX24-0040R
PC4-SX30-00250R PC4-TX30-0015R
PC4-SX30-0040R PC4-TX30-0025R
PC4-SX37-0015R PC4-TX30-0040R
PC4-SX37-0025R PC4-TX37-0015R
PC4-SX37-0040R PC4-TX37-0025R
PC5-SX50-0015R PC4-TX37-0040R
PC5-SX50-0025R PC5-TX50-0015R
PC5-SX50-0040R PC5-TX50-0025R
  PC5-TX50-0040R
  Inv. plug
Plug Male Pins Femal Contact
Product Code Product Code
PC4-SX24-0015 PC4-TX24-0015
PC4-SX24-0025 PC4-TX24-0025
PC4-SX24-0040 PC4-TX24-0040
PC4-SX30-0015 PC4-TX30-0015
PC4-SX30-0025 PC4-TX30-0025
PC4-SX30-0040 PC4-TX30-0040
PC4-SX37-0015 PC4-TX37-0015
PC4-SX37-0025 PC4-TX37-0025
PC4-SX37-0040 PC4-TX37-0040
PC5-SX50-0015 PC5-TX50-0015
PC5-SX50-0025 PC5-TX50-0025
PC5-SX50-0040 PC5-TX50-0040
   
   
   
Socket Inv. socket
Female Contact Male pin
Product Code Product Code
PC2-VX18-0015** PC2-WX18-0015**
PC2-VX18-0025** PC2-WX18-0025**
PC2-VX18-0040** PC2-WX18-0040**
PC2-VX18-0015R*** PC2-WX18-0015R***
PC2-VX18-0025R*** PC2-WX18-0025R***
PC2-VX18-0040R*** PC2-WX18-0040R***
PC2-VX25-0015** PC2-WX25-0015**
PC2-VX25-0025** PC2-WX25-0025**
PC2-VX25-0040** PC2-WX25-0040**
PC2-VX25-0015R*** PC2-WX25-0015R***
PC2-VX25-0025R*** PC2-WX25-0025R***
PC2-VX25-0040R*** PC2-WX25-0040R***
PC4-VX24-0015 PC4-WX24-0015
PC4-VX24-0025 PC4-WX24-0025
PC4-VX24-0040 PC4-WX24-0040
PC4-VX30-0015 PC4-WX30-0015
PC4-VX30-0025 PC4-WX30-0025
PC4-VX30-0040 PC4-WX30-0040
PC4-VX37-0015 PC4-WX37-0015
PC4-VX37-0025 PC4-WX37-0025
PC4-VX37-0040 PC4-WX37-0040
PC5-VX50-0015 PC5-WX50-0015
PC5-VX50-0025 PC5-WX50-0025
PC5-VX50-0040 PC5-WX50-0040

 

Bình chọn sản phẩm: (4.9 / 1 Bình chọn)