Bảng giá thiết bị Cavotec, đại lý Cavotec tại Việt Nam

Plug: Male Pins  Inv.Plug: 
Product Code Female Contacts
PC5-SS04-0700 Product Code
PC5-SS04-0950 PC5-TS04-0700
PC5-SS04-1500* PC5-TS04-0950
PC5-SS04-1850* PC5-TS04-1500*
PC5-SS05-0700 PC5-TS04-1850*
PC5-SS05-0950 PC5-TS05-0700
PC5-SS05-1500* PC5-TS05-0950
PC5-SS05-1850* PC5-TS05-1500*
  PC5-TS05-1850*
  Inv.Plug: 
Plug: Male Pins Female Contacts
Product Code Product Code
PC5-SS04-0700B PC5-TS04-0700B
PC5-SS04-0950B PC5-TS04-0950B
PC5-SS04-1500B* PC5-TS04-1500B*
PC5-SS04-1850B* PC5-TS04-1850B*
PC5-SS05-0700B PC5-TS05-0700B
PC5-SS05-0950B PC5-TS05-0950B
PC5-SS05-1500B* PC5-TS05-1500B*
PC5-SS05-1850B* PC5-TS05-1850B*
   
Connector:  Inv.Connector: 
Female Contacts Male Pins
Product Code Product Code
PC5-RS04-0700 PC5-PS04-0700
PC5-RS04-0950 PC5-PS04-0950
PC5-RS04-1500* PC5-PS04-1500*
PC5-RS04-1850* PC5-PS04-1850*
PC5-RS05-0700 PC5-PS05-0700
PC5-RS05-0950 PC5-PS05-0950
PC5-RS05-1500* PC5-PS05-1500*
PC5-RS05-1850* PC5-PS05-1850*
Socket:  Inv.Socket: 
Female Contacts Male Pins 
Product Code Product Code
PC5-VS04-0700 PC5-WS04-0700
PC5-VS04-0950 PC5-WS04-0950
PC5-VS04-1500* PC5-WS04-1500*
PC5-VS04-1850* PC5-WS04-1850*
PC5-VS05-0700 PC5-WS05-0700
PC5-VS05-0950 PC5-WS05-0950
PC5-VS05-1500* PC5-WS05-1500*
PC5-VS05-1850* PC5-WS05-1850*

 

Bình chọn sản phẩm: (4.9 / 1 Bình chọn)