ANH NGHI SƠN LÀ ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI UE-UNITED ELECTRIC CONTROLS VIETNAM

Bảng Giá :

400 Series Customer Drawings

12342 – Type B400, Models 120 & 121

12354 – Type B402, Models 120 & 121

12366 –  Type B403, Models 120 & 121 

12306 –  Type C400, Models 120 & 121

12318 – Type C402, Models 120 & 121

12330 – Type C403, Models 120 & 121

12343 – Type E400, Models 2BSA to 8BS

12355 – Type E402, Models 2BSA to 8BS

12367 – Type E403, Models 2BSA to 8BS

12307 – Type F400, Models 1BS to 8BS

12319 – Type F402, Models 1BS to 8BS

12331 – Type F403, Models 1BS to 8BS

12333 –  Type H400, Models 126 to 164 & S126B to S164B

12335 –  Type H400, Models 270 to 274

12336 – Type H400, Models 358 to 376

12340 – Type H400, Models 440 to 443

12337 –  Type H400, Models 448 to 454

12338 – Type H400, Models 550 to 555

12341 – Type H400K, Models 455 to 559

12345 – Type H402, Models 126 to 164

12347 – Type H402, Models 270 to 274

12348 – Type H402, Models 358 to 376

12349 – Type H402, Models 450 to 454

12350 – Type H402, Models 550 to 555

12353 – Type H402K, Models 455 to 559

12357 – Type H403, Models 126 to 164

12360 – Type H403, Models 358 to 376

12297 – Type J400, Models 126 to 164 & S126B to S164B

12299 – Type J400, Models 270 to 274

12300 – Type J400, Models 358 to 376

12304 – Type J400, Models 440 to 443

12301 – Type J400, Models 448 to 454

12302 – Type J400, Models 550 to 555

13436 – Type J400, Models 570 to 572

12303 – Type J400, Models 610 to 614

12785 – Type J400K, Models 147 & 157

12305 – Type J400K, Models 455 to 559

12309 – Type J402, Models 126 to 164 & S126B to S164B

12311 – Type J402, Models 270 to 274

12312 – Type J402, Models 358 to 376

12316 – Type J402, Models 441 to 443

12313 – Type J402, Models 448 to 454

12979 – Type J402, Models 520 to 525

12978 – Type J402, Models 530 to 535 

12314 – Type J402, Models 550 to 555

13437 – Type J402, Models 570 to 572

12315 – Type J402, Models 610 to 614

12787 – Type J402K, Models 147 & 157

12317 – Type J402K, Models 455 to 559

12321 – Type J403, Models 126 to 164 & S126B to S164B

12323 – Type J403, Models 270 to 274

12324 – Type J403, Models 358 to 376

12328 – Type J403, Models 442 & 443

12325 – Type J403, Models 448 to 454

12326 – Type J403, Models 550 to 555

13438 – Type J403, Models 570 to 572

12327 – Type J403, Models 610 to 614 

13714 – Type J402K, Models 540 to 543

13715 – Type J402K, Models 544 to 547

Detailed product dimension line drawing for United Electric UE H100 Pressure Switch

Bình chọn sản phẩm: (4.6 / 1 Bình chọn)