ANH NGHI SƠN LÀ ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI EBM PAPST VIETNAM
 
Trần Thị Liên
I Senior Sales Eng . I
====================
cellphone I  - 0902937088
email I          lien.ans@ansvietnam.com
Online contact===================================
 
 
Xuất Xứ: EBM PAPST  Vietnam
 
Listcode: EBM Papst Vietnam
 

31 diagonal compact fans found.

Type  Dimensions  qV  LpA  UN  AC/DC  LwA
  in mm in m³/h in dB(A) in V   in Bel
DV 4112 N 119 x 119 x 38 280 61 9 .. 15 DC 6.9
DV 4114 N 119 x 119 x 38 280 61 16 .. 30 DC 6.9
DV 4118 N 119 x 119 x 38 280 61 36 .. 60 DC 6.9
DV 5212 N 127 x 127 x 38 270 56 9 .. 15 DC 6.4
DV 5214 /2HP 127 x 127 x 38 320 62 16 .. 30 DC 7.2
DV 5214 N 127 x 127 x 38 270 56 16 .. 30 DC 6.4
DV 5218 N 127 x 127 x 38 270 56 36 .. 60 DC 6.4
DV 6224 172 Ø x 51 540 63 16 .. 28 DC 7.1
DV 6224 TD 172 Ø x 51 700 69 16 .. 36 DC 7.8
DV 6224 TDA 172 Ø x 51 700 69 16 .. 36 DC 7.8
DV 6248 172 Ø x 51 540 63 28 .. 60 DC 7.1
DV 6248 TD 172 Ø x 51 700 69 40 .. 55 DC 7.8
DV 6248 TDA 172 Ø x 51 700 69 40 .. 55 DC 7.8
DV 6248 TDP 172 Ø x 51 700 69 40 .. 55 DC 7.8
DV 6248 TDT 172 Ø x 51 700 69 40 .. 55 DC 7.8
DV 6318 /2TDHHP 172 Ø x 51 770 73 36 .. 72 DC 8
DV 6318/2TDH4P 172 x 51 1050 77 36 .. 72 DC 8.7
DV 6318/2TDH5P 172 x 51 1100 79 36 .. 72 DC 8.9
DV 6424 172 x 160 x 51 530 65 16 .. 28 DC 7.3
DV 6424 TD 172 x 160 x 51 680 71 16 .. 28 DC 7.9
DV 6424 TDA 172 x 160 x 51 680 71 16 .. 28 DC 7.9
DV 6424 TDP 172 x 160 x 51 680 71 16 .. 28 DC 7.9
DV 6448 172 x 160 x 51 530 65 28 .. 60 DC 7.3
DV 6448 TDA 172 x 160 x 51 680 71 40 .. 55 DC 7.9
DV 6448 TDP 172 x 160 x 51 680 71 40 .. 55 DC 7.9
K1G200-AD37-02 200 1243   36 .. 57 DC  
K1G200-AD49-04 200 1095   36 .. 57 DC  
K1G200-AD65-04 200 1018   16 .. 28 DC  
K3G200-BDA1-02 200 1216   16 .. 28 DC  
K3G200-BDA2-02 200 800   36 .. 57 DC  
K3G200-BDA4-04 200 1528   36 .. 57 DC  
 
Bình chọn sản phẩm: (4.8 / 1 Bình chọn)