ANH NGHI SƠN LÀ ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI EBM PAPST VIETNAM
 
Trần Thị Liên
I Senior Sales Eng . I
====================
cellphone I  - 0902937088
email I          lien.ans@ansvietnam.com
Online contact===================================
 
 
Xuất Xứ: EBM PAPST  Vietnam
 
Listcode: EBM Papst Vietnam
 
A8D910-AD03-01 90 23920 D 3~ 50 400
  47 19550 Y 3~ 50 400
A8E500-AJ03-01 35 4535   1~ 50 230
  45 5225   1~ 60 230
BG2012       1~ 50 230
S1G200-CA91-02       1~ 50/60 230
  45 480   1~ 50/60 230
S1G200-CA95-02       1~ 50/60 115
  45 480   1~ 50/60 115
S1G300-CA19-02       1~ 50/60 230
  35 800   1~ 50/60 230
S2D300-AP02-50 200 3130 D 3~ 50 230
  125 3350 D 3~ 60 230
  200 3130 Y 3~ 50 400
  125 3350 Y 3~ 60 400
S2E300-AP02-50 160 3410   1~ 50 230
  50 3740   1~ 60 230
S3G300-AK13-30 85 1120   1~ 50/60 200 .. 240
S3G300-AK13-32 85 1120   1~ 50/60 200 .. 240
S3G300-AK13-50 85 1120   1~ 50/60 200 .. 240
S3G300-AK13-52 85 1120   1~ 50/60 200 .. 240
S3G300-AL11-32 98 1122   1~ 50/60 200 .. 240
S3G300-AL11-50   1400   1~ 50/60 200 .. 240
S3G300-AL11-51   1400   1~ 50/60 200 .. 240
S3G300-AL11-52 98 1122   1~ 50/60 200 .. 240
S3G300-AN02-30 140 1500   1~ 50/60 200 .. 240
S3G300-AN02-32 140 1500   1~ 50/60 200 .. 240
S3G300-AN02-50 140 1500   1~ 50/60 200 .. 240
S3G300-AN02-52 140 1500   1~ 50/60 200 .. 240
S3G350-AG03-32 55 1253   1~ 50/60 200 .. 240
S3G350-AG03-52 55 1253   1~ 50/60 200 .. 240
S3G350-AN01-30 100 1780   1~ 50/60 200 .. 240
S3G350-AN01-32 100 1780   1~ 50/60 200 .. 240
S3G350-AN01-50 100 1780   1~ 50/60 200 .. 240
S3G350-AN01-52 100 1780   1~ 50/60 200 .. 240
S3G400-AN04-30 75 2100   1~ 50/60 200 .. 240
S3G400-AN04-32 75 2100   1~ 50/60 200 .. 240
S3G400-AN04-50 75 2100   1~ 50/60 200 .. 240
S3G400-AN04-52 75 2100   1~ 50/60 200 .. 240
S3G400-LC22-51 160 3410   1~ 50/60 200 .. 277
S3G400-LC22-59 160 3410   1~ 50/60 200 .. 277
S3G450-AO02-30 74 2506   1~ 50/60 200 .. 240
S3G450-AO02-32 74 2506   1~ 50/60 200 .. 240
S3G450-AO02-50 74 2506   1~ 50/60 200 .. 240
S3G450-AO02-52 74 2506   1~ 50/60 200 .. 240
S3G450-LC28-51 125 3800   1~ 50/60 200 .. 277
S3G450-LC28-59 125 3800   1~ 50/60 200 .. 277
S3G500-AF48-51 70 3060   1~ 50/60 200 .. 277
S3G500-AM56-21 175 5840   1~ 50/60 200 .. 277
S3G500-AN33-01   7000   3~ 50/60 380 .. 480
S3G500-AN33-02   7000   3~ 50/60 380 .. 480
S3G560-AP68-21 100 5260   1~ 50/60 200 .. 277
S3G560-AQ41-01   7350   3~ 50/60 380 .. 480
S3G630-AC52-51 55 4190   1~ 50/60 200 .. 277
S3G630-AD03-A1 75 4770   1~ 50/60 200 .. 277
S3G630-AP70-21 95 5900   1~ 50/60 200 .. 277
S3G630-AQ37-21 140 7400   1~ 50/60 200 .. 277
S3G630-AR85-01 170 8725   3~ 50/60 380 .. 480
S3G630-AS21-01 190 11550   3~ 50/60 380 .. 480
S3G630-AU23-01 290 13050   3~ 50/60 380 .. 480
S3G710-AO81-01 125 10300   3~ 50/60 380 .. 480
S3G710-AS30-01 180 11930   3~ 50/60 380 .. 480
S3G710-AU21-01   15700   3~ 50/60 380 .. 480
S3G800-BN36-21 70 8370   1~ 50/60 200 .. 277
S3G800-BO84-01   10100   3~ 50/60 380 .. 480
S3G800-BT21-01   12500   3~ 50/60 380 .. 480
S3G800-BU25-01   13080   3~ 50/60 380 .. 480
S3G800-BV01-01 260 15500   3~ 50/60 380 .. 480
S3G910-BO83-01   10000   3~ 50/60 380 .. 480
S3G910-BO84-21 80 9960   1~ 50/60 200 .. 277
S3G910-BS22-01 130 17750   3~ 50/60 380 .. 480
S3G910-BV02-01 190 23000   3~ 50/60 380 .. 480
S3G990-BW22-01 105 18000   3~ 50/60 380 .. 480
S3G990-BY28-01 135 20240   3~ 50/60 380 .. 480
S3G990-BZ02-01   24000   3~ 50/60 380 .. 480
S4D300-AS34-37 60 1700 D 3~ 50 230
  70 1900 D 3~ 60 230
  80 2000 D 3~ 60 266
  80 2000 D 3~ 60 277
  60 1700 Y 3~ 50 400
  70 1900 Y 3~ 60 400
  80 2000 Y 3~ 60 460
  80 2000 Y 3~ 60 480
S4D300-AS34-50 60 1700 Y 3~ 50 400
  70 1900 Y 3~ 60 400
S4D350-AN08-30 90 3310 D 3~ 50 230
  90 3750 D 3~ 60 230
  90 3310 Y 3~ 50 400
  90 3750 Y 3~ 60 400
S4D350-AN08-50 90 3310 D 3~ 50 230
  90 3750 D 3~ 60 230
  90 3310 Y 3~ 50 400
  90 3750 Y 3~ 60 400
S4D400-AP12-03 105 4000 D 3~ 50 230
  120 4610 D 3~ 60 230
  105 4000 Y 3~ 50 400
  120 4610 Y 3~ 60 400
S4D450-AO14-01 135 7960 D 3~ 60 380
  60 5840 Y 3~ 60 380
  140 7070 D 3~ 50 400
  145 7970 D 3~ 60 400
  90 6030 Y 3~ 50 400
  70 6010 Y 3~ 60 400
  160 8330 D 3~ 60 480
  95 6820 Y 3~ 60 480
S4D450-AU01-01 120 5550 D 3~ 50 400
  85 6110 D 3~ 60 400
  60 4370 Y 3~ 50 400
  35 4070 Y 3~ 60 400
S4D500-AJ03-01 140 9030 D 3~ 50 400
  87 7670 Y 3~ 50 400
S4D500-AM03-01 140 9195 D 3~ 50 400
  130 10690 D 3~ 60 400
  100 8260 Y 3~ 50 400
  138 10920 D 3~ 60 460
S4D630-AR01-01 150 13840 D 3~ 50 400
  100   Y 3~ 50 400
S4D710-AF01-01 250 20740 D 3~ 50 400
  160 18080 Y 3~ 50 400
S4E350-AN02-30 90 3300   1~ 50 230
S4E350-AN02-50 90 3300   1~ 50 230
S4E450-AO09-01 125 7070   1~ 50 230
  115 7860   1~ 60 230
S4E450-AU03-01 120 5770   1~ 50 230
  50 6520   1~ 60 230
S4E500-AM03-01 150 8900   1~ 50 230
  100 9850   1~ 60 230
S4E560-AQ01-01 160 11690   1~ 50 230
S6D500-AJ03-01 75 6185 D 3~ 50 400
  90 7115 D 3~ 60 400
  55 5595 Y 3~ 50 400
  55 6010 Y 3~ 60 400
  100 7320 D 3~ 60 480
  70 6478 Y 3~ 60 480
S6D630-AN01-01 105 11270 D 3~ 50 400
  50 12540 D 3~ 60 400
  56 9620 Y 3~ 50 400
  26   Y 3~ 60 400
  55 13100 D 3~ 60 480
  35   Y 3~ 60 480
S6D710-AQ01-01 115 14420 D 3~ 50 400
  68   Y 3~ 50 400
S6E350-AN24-30 40 2210   1~ 50 230
  50 2570   1~ 60 230
  40 2210   1~ 50 240
  53 2590   1~ 60 240
S6E350-AN24-50 40 2210   1~ 50 230
  50 2570   1~ 60 230
  40 2210   1~ 50 240
  53 2590   1~ 60 240
S6E400-AN24-30 40 3240   1~ 50 230
  40 3540   1~ 60 230
S6E450-AP02-01 70 4725   1~ 50 230
  45 5450   1~ 60 230
S6E450-AU04-01 60 4830   1~ 50 230
  75 5500   1~ 60 230
S6E500-AJ03-01 70 6100   1~ 50 230
  90 7085   1~ 60 230
S6E560-AN01-01 80 8100   1~ 50 230
  95 9360   1~ 60 230
S6E710-AR03-01 105 11700   1~ 50 230
S8D630-AN01-01 60 8360 D 3~ 50 400
  36 7230 Y 3~ 50 400
  80 9830 D 3~ 60 480
  37 8130 Y 3~ 60 480
S8D800-CD01-01 105 18240 D 3~ 50 400
  54 15370 Y 3~ 50 400
  65 21490 D 3~ 60 480
  33 16630 Y 3~ 60 480
S8D910-CD03-01 90 23920 D 3~ 50 400
  47 19550 Y 3~ 50 400
S8E500-AJ03-01 35 4535   1~ 50 230
  45 5225   1~ 60 230
W1G172-EC91-01 60 320   1~ 50/60 230
W1G172-EC95-01       1~ 50/60 115
  60 320   1~ 50/60 115
W1G200-EC87-25       1~ 50/60 230
  23 360   1~ 50/60 230
W1G200-EC91-27       1~ 50/60 115
  23 360   1~ 50/60 115
W1G200-EC91-45       1~ 50/60 230
  55 520   1~ 50/60 230
W1G200-EF01-01 55 755       16 .. 28
W1G200-EF41-01 30 550       16 .. 28
W1G230-EB89-01       1~ 50/60 230
  36 500   1~ 50/60 230
W1G230-EB97-01 36 500   1~ 50/60 115
W1G250-BB17-01       1~ 50/60 230
  40 700   1~ 50/60 230
W1G250-BB21-01       1~ 50/60 115
  40 700   1~ 50/60 115
W3G300-CK13-32 85 1120   1~ 50/60 200 .. 240
W3G300-CL11-32 98 1122   1~ 50/60 200 .. 240
W3G300-CN02-30 140 1500   1~ 50/60 200 .. 240
W3G300-CN02-32 140 1500   1~ 50/60 200 .. 240
W3G350-CG03-30 55 1253   1~ 50/60 200 .. 240
W3G350-CG03-32 55 1253   1~ 50/60 200 .. 240
W3G350-CN01-30 100 1780   1~ 50/60 200 .. 240
W3G350-CN01-32 100 1780   1~ 50/60 200 .. 240
W3G400-CC22-51 160 3410   1~ 50/60 200 .. 277
W3G400-CN04-30 75 2100   1~ 50/60 200 .. 240
W3G400-CN04-32 75 2100   1~ 50/60 200 .. 240
W3G450-CC28-51 125 3800   1~ 50/60 200 .. 277
W3G450-CO02-30 74 2506   1~ 50/60 200 .. 240
W3G450-CO02-32 74 2506   1~ 50/60 200 .. 240
W3G500-DM56-35 175 5840   1~ 50/60 200 .. 277
W3G500-GF48-51 70 3060   1~ 50/60 200 .. 277
W3G500-GM56-21 175 5840   1~ 50/60 200 .. 277
W3G500-GN33-01   7000   3~ 50/60 380 .. 480
W3G560-DP68-35 100 5260   1~ 50/60 200 .. 277
W3G560-GP68-21 100 5260   1~ 50/60 200 .. 277
W3G560-GQ41-01   7350   3~ 50/60 380 .. 480
W3G630-DQ37-35 140 7400   1~ 50/60 200 .. 277
W3G630-DU23-35 290 13050   3~ 50/60 380 .. 480
W3G630-GC52-51 55 4190   1~ 50/60 200 .. 277
W3G630-GD03-A1 75 4770   1~ 50/60 200 .. 277
W3G630-GQ37-21 140 7400   1~ 50/60 200 .. 277
W3G630-GR85-01 170 8725   3~ 50/60 380 .. 480
W3G630-GS21-01 190 11550   3~ 50/60 380 .. 480
W3G630-GU23-01 290 13050   3~ 50/60 380 .. 480
W3G710-DU21-35 240 15700   3~ 50/60 380 .. 480
W3G710-GN48-21 75 7840   1~ 50/60 200 .. 277
W3G710-GO81-01 125 10300   3~ 50/60 380 .. 480
W3G710-GO85-21 100 9800   1~ 50/60 200 .. 277
W3G710-GS30-01 180 11930   3~ 50/60 380 .. 480
W3G710-GU21-01   15700   3~ 50/60 380 .. 480
W3G710-GU30-11 240 15800   3~ 50/60 200 .. 240
W3G800-DT21-35 190 12500   3~ 50/60 380 .. 480
W3G800-GM67-21 45 6210   1~ 50/60 200 .. 277
W3G800-GN36-21 70 8370   1~ 50/60 200 .. 277
W3G800-GO81-21 100 10000   1~ 50/60 200 .. 277
W3G800-GO84-01   10100   3~ 50/60 380 .. 480
W3G800-GT21-01   12500   3~ 50/60 380 .. 480
W3G800-GU24-11 210 15700   3~ 50/60 200 .. 240
W3G800-GU25-01   13080   3~ 50/60 380 .. 480
W3G800-GV01-01 260 15500   3~ 50/60 380 .. 480
W3G800-GV10-11 260 14800   3~ 50/60 200 .. 240
W3G910-DO84-35 80 9960   1~ 50/60 200 .. 277
W3G910-DV02-35 190 23000   3~ 50/60 380 .. 480
W3G910-GN46-21 50 8200   1~ 50/60 200 .. 277
W3G910-GO83-01   10000   3~ 50/60 380 .. 480
W3G910-GO84-21 80 9960   1~ 50/60 200 .. 277
W3G910-GS22-01 130 17750   3~ 50/60 380 .. 480
W3G910-GU31-11   19600   3~ 50/60 200 .. 240
W3G910-GV02-01 190 23000   3~ 50/60 380 .. 480
W3G910-GV06-11 180 22500   3~ 50/60 200 .. 240
W3G990-DZ02-35 180 24000   3~ 50/60 380 .. 480
W3G990-GW22-01 105 18000   3~ 50/60 380 .. 480
W3G990-GY28-01 135 20240   3~ 50/60 380 .. 480
W3G990-GY32-11 140 20000   3~ 50/60 200 .. 240
W3G990-GZ02-01   24000   3~ 50/60 380 .. 480
W3GZ50-CB02-35 180 32000   3~ 50/60 380 .. 480
W3GZ50-FB02-01 180 32000   3~ 50/60 380 .. 480
W3GZ50-FC04-01 195 37000   3~ 50/60 380 .. 480
W4D300-CS34-30 60 1700 Y 3~ 50 400
  70 1900 Y 3~ 60 400
W4D350-CN08-30 90 3310 D 3~ 50 230
  90 3750 D 3~ 60 230
  90 3310 Y 3~ 50 400
  90 3750 Y 3~ 60 400
W4D450-CO14-01 140 7070 D 3~ 50 400
  145 7970 D 3~ 60 400
  90 6030 Y 3~ 50 400
  70 6010 Y 3~ 60 400
W4D450-CU01-01 120 5550 D 3~ 50 400
  85 6110 D 3~ 60 400
  60 4370 Y 3~ 50 400
  35 4070 Y 3~ 60 400
W4D500-GJ03-01 140 9030 D 3~ 50 400
  87 7670 Y 3~ 50 400
W4D500-GM03-10 140 9195 D 3~ 50 400
  130 10690 D 3~ 60 400
  100 8260 Y 3~ 50 400
  138 10920 D 3~ 60 460
W4D630-GH01-01 200 17480 D 3~ 50 400
  115 14380 Y 3~ 50 400
W4D630-GR01-01 150 13840 D 3~ 50 400
  100   Y 3~ 50 400
W4D710-GF01-01 250 20740 D 3~ 50 400
  160 18080 Y 3~ 50 400
W4E350-CN02-30 90 3300   1~ 50 230
W4E450-CO09-01 125 7070   1~ 50 230
  115 7860   1~ 60 230
W4E450-CU03-01 120 5770   1~ 50 230
  50 6520   1~ 60 230
W4E500-GM03-01 150 8900   1~ 50 230
  100 9850   1~ 60 230
W4E560-GQ01-01 160 11690   1~ 50 230
W6D500-GJ03-01 75 6185 D 3~ 50 400
  90 7115 D 3~ 60 400
  55 5595 Y 3~ 50 400
  55 6010 Y 3~ 60 400
  100 7320 D 3~ 60 480
  70 6478 Y 3~ 60 480
W6D630-GN01-01 105 11270 D 3~ 50 400
  50 12540 D 3~ 60 400
  56 9620 Y 3~ 50 400
  26   Y 3~ 60 400
  55 13100 D 3~ 60 480
  35   Y 3~ 60 480
W6D710-GH01-01 125 16080 D 3~ 50 400
  80 14000 Y 3~ 50 400
  170 18950 D 3~ 60 480
  92 15750 Y 3~ 60 480
W6D800-GD01-01 160 24100 D 3~ 50 400
  92 20400 Y 3~ 50 400
W6E350-CN24-30 40 2210   1~ 50 230
  50 2570   1~ 60 230
  40 2210   1~ 50 240
  53 2590   1~ 60 240
W6E400-CN24-30 40 3240   1~ 50 230
  40 3540   1~ 60 230
W6E500-GJ03-01 70 6100   1~ 50 230
  90 7085   1~ 60 230
W6E560-GK01-01 85 8030   1~ 50 230
W6E630-GN01-01 100 11020   1~ 50 230
W6E710-GR03-01 105 11700   3~ 50 230
W8D630-GN01-01 60 8360 D 3~ 50 400
  36 7230 Y 3~ 50 400
  80 9830 D 3~ 60 480
  37 8130 Y 3~ 60 480
W8D800-GD01-01 105 18240 D 3~ 50 400
  54 15370 Y 3~ 50 400
  65 21490 D 3~ 60 480
  33 16630 Y 3~ 60 480
W8D910-GD03-01 90 23920 D 3~ 50 400
  47 19550 Y 3~ 50 400
W8E500-GJ03-01 35 4535   1~ 50 230
  45 5225   1~ 60 230
Legend            
p = Max. back pressure            
qV = Air flow            
D/Y = Connection            
~ = Phase            
f = Frequency            
UN = Nominal voltage            
n = Speed            
AC/DC = Type of voltage            
Type http://www.ebmpapst.com/media/layout_neu/img_1/arrow_subleft.gif
 p
http://www.ebmpapst.com/media/layout_neu/img_1/arrow_subleft.gif
 qV
http://www.ebmpapst.com/media/layout_neu/img_1/arrow_subleft.gif
 D/Y
http://www.ebmpapst.com/media/layout_neu/img_1/arrow_subleft.gif
 ~
http://www.ebmpapst.com/media/layout_neu/img_1/arrow_subleft.gif
 f
http://www.ebmpapst.com/media/layout_neu/img_1/arrow_subleft.gif
 UN
  in Pa in m³/h     in Hz in V
K3G133-RA01-01   150   1~ 50/60 200 .. 240
K3G133-RA01-03   150   1~ 50/60 200 .. 240
K3G190-RB01-01   350   1~ 50/60 200 .. 240
K3G190-RD45-01   510   1~ 50/60 200 .. 240
K3G190-RD45-03   510   1~ 50/60 200 .. 240
K3G220-RC05-01   625   1~ 50/60 200 .. 240
K3G220-RC05-03   625   1~ 50/60 200 .. 240
K3G220-RD21-01   800   1~ 50/60 200 .. 240
K3G225-RD05-01   640   1~ 50/60 200 .. 240
K3G225-RD05-03   640   1~ 50/60 200 .. 240
K3G225-RE07-01   960   1~ 50/60 200 .. 240
K3G225-RE07-03   960   1~ 50/60 200 .. 240
K3G250-RD43-01   640   1~ 50/60 230
K3G250-RE09-05   900   1~ 50/60 200 .. 240
R3G133-RA01-01   150   1~ 50/60 200 .. 240
R3G133-RA01-03   150   1~ 50/60 200 .. 240
R3G190-RB01-01   350   1~ 50/60 200 .. 240
R3G190-RD45-03   510   1~ 50/60 200 .. 240
R3G220-RC05-03   625   1~ 50/60 200 .. 240
R3G225-RD05-01   640   1~ 50/60 200 .. 240
R3G225-RD05-03   640   1~ 50/60 200 .. 240
R3G225-RE07-01   960   1~ 50/60 200 .. 240
R3G225-RE07-03   960   1~ 50/60 200 .. 240
Centrifugal fans with forward curved blades            
http://www.ebmpapst.com/en/products/centrifugal-fans/forward-curved/forward_curved.php            
Type http://www.ebmpapst.com/media/layout_neu/img_1/arrow_subleft.gif
 qV
http://www.ebmpapst.com/media/layout_neu/img_1/arrow_subleft.gif
 D/Y
http://www.ebmpapst.com/media/layout_neu/img_1/arrow_subleft.gif
 ~
http://www.ebmpapst.com/media/layout_neu/img_1/arrow_subleft.gif
 f
http://www.ebmpapst.com/media/layout_neu/img_1/arrow_subleft.gif
 UN
http://www.ebmpapst.com/media/layout_neu/img_1/arrow_subleft.gif
 n
  in m³/h     in Hz in V in min-1
D1G133-DC13-52 1020     - 16 .. 28 1580
D1G133-DC17-52 1020     - 36 .. 57 1580
D2E097-BK66-48 300   1~ 50 230 1350
  280   1~ 60 230 1250
D2E097-CH85-02 180   1~ 50 230 1550
  170   1~ 60 230 1450
D2E133-AM47-23 685   1~ 50 230 1500
  420   1~ 50 230 2400
  510   1~ 60 230 1800
D2E146-AP43-22 935   1~ 50 230 1650
  690   1~ 60 230 2100
D2E146-AP47-22 970   1~ 50 230 2050
  690   1~ 60 230 2550
D2E146-HT67-02 1060   1~ 50 230 1850
  875   1~ 60 230 2100
D2E146-KA45-01 520   1~ 50 230 1350
  375   1~ 60 230 1400
D3G133-BF03-02 890   1~ 50/60 230 1260
D3G146-AH50-01 1123   1~ 50 200 .. 277 1700
D3G146-AH50-11 1123   1~ 50 200 .. 277 1700
D3G146-LT13-01 740   1~ 50/60 230 1050
D3G160-BF60-11 1255   1~ 50/60 200 .. 277 1370
D3G200-BB22-71 2150   1~ 50/60 207 .. 253 1640
D3G225-CC14-71 2300   1~ 50/60 230 1200
D3G250-ED01-71 2765   1~ 50/60 230 1085
D3G250-EE51-11 3257   1~ 50/60 200 .. 277 1270
D3G250-EF41-01 3750   3~ 50/60 380 .. 480 1500
D3G283-AB32-11     1~ 50/60 200 .. 277 1030
D3G283-AB37-01 3970   3~   380 .. 480 1220
D3G318-AA35-01 4915   3~ 50/60 380 .. 480 880
D3G318-AA37-11 3760   1~ 50/60 200 .. 277 960
D4D200-CA01-02 2550 D 3~ 50 230 1080
  2220 D 3~ 60 230 1200
  2550 Y 3~ 50 400 1080
  2220 Y 3~ 60 400 1200
D4D225-CC01-02 3050 D 3~ 50 230 1040
  2530 D 3~ 60 230 1170
  3050 Y 3~ 50 400 1040
  2530 Y 3~ 60 400 1170
D4D225-FH02-01 3870 Y 3~ 50 400 1300
  4030 Y 3~ 60 400 1350
  4350 Y 3~ 60 440 1410
D4D225-GH02-01 4400 Y 3~ 50 400 1230
  3940 Y 3~ 60 400 1360
D4D250-CA02-01 4040 Y 3~ 50 400 1200
  3250 Y 3~ 60 400 1410
D4E146-LV19-14 565   1~ 50 230 780
  510   1~ 60 230 710
D4E160-DA01-22 900   1~ 50 230 1100
  860   1~ 60 230 1100
D4E160-EG06-05 1240   1~ 50 230 1300
  1250   1~ 60 230 1350
D4E180-BA02-02 1900   1~ 50 230 1300
  2040   1~ 60 230 1360
D4E180-CA02-02 2110   1~ 50 230 1250
  2125   1~ 60 230 1280
D4E200-CA02-02 2380   1~ 50 230 1100
  2050   1~ 60 230 1250
D4E225-DH01-01 3700   1~ 50 230 1230
  3200   1~ 60 230 1370
D4E250-BA01-01 3730   1~ 50 230 1210
  3220   1~ 60 230 1460
D4E250-CA01-01 3770   1~ 50 230 1200
  3310   1~ 60 230 1400
G2E085-AA01-01 80   1~ 50 230 2350
  95   1~ 60 230 2800
G2E097-HD01-02 100   1~ 50 230 2050
  110   1~ 60 230 2300
G2E108-AG63-01 160   1~ 50 230 1850
  160   1~ 60 230 1850
G2E120-TD76-01 190   1~ 50 230 2050
  185   1~ 60 230 2000
G2E133-DN77-01 245   1~ 50 230 2150
  235   1~ 60 230 2100
G2E140-AE77-01 370   1~ 50 230 1400
  335   1~ 60 230 1500
G2E140-AI28-01 485   1~ 50 230 2400
  480   1~ 60 230 2350
G3G120-BC25-01 312   1~ 50/60 200 .. 240 2770
G3G180-CG01-03 700   1~ 50/60 200 .. 240 1770
G3G180-EF01-03 1130   1~ 50/60 200 .. 240 1370
G4D180-FF20-01 1010 D 3~ 50 230 1330
  1090 D 3~ 60 230 1440
  1010 Y 3~ 50 400 1330
  1090 Y 3~ 60 400 1440
G4D180-GF20-01 1110 D 3~ 50 230 1290
  1180 D 3~ 60 230 1370
  1110 Y 3~ 50 400 1290
  1180 Y 3~ 60 400 1370
G4D200-BL12-01 1375 D 3~ 50 230 1350
  1210 D 3~ 60 230 1530
  1375 Y 3~ 50 400 1350
  1210 Y 3~ 60 400 1530
G4D200-CL12-01 1665 D 3~ 50 230 1300
  1220 D 3~ 60 230 1550
  1665 Y 3~ 50 400 1300
  1220 Y 3~ 60 400 1550
G4D225-FK10-03 1590 Y 3~ 50 400 1350
  1670 Y 3~ 60 400 1500
G4D225-GK10-03 1830 Y 3~ 50 400 1310
  1630 Y 3~ 60 400 1520
G4D250-DC10-03 2185 Y 3~ 50 400 1350
  2000 Y 3~ 60 400 1560
G4D250-EC10-03 2640 Y 3~ 50 400 1280
  1980 Y 3~ 60 400 1560
G4E180-AB01-01 575   1~ 50 230 1250
  595   1~ 60 230 1300
G4E180-FS11-01 965   1~ 50 230 1220
  935   1~ 60 230 1200
G4E180-GS11-01 1030   1~ 50 230 1130
  910   1~ 60 230 1170
G4E200-BL03-01 1370   1~ 50 230 1300
  1315   1~ 60 230 1480
G4E250-EA09-03 2400   1~ 50 230 1150
  1970   1~ 60 230 1400
K4E146-AB73-21 1180   1~ 50 230 750
R2E120-AR77-05 255   1~ 50 230 2350
  265   1~ 60 230 2450
R2E133-AN77-01 245   1~ 50 230 2150
  235   1~ 60 230 2100
R2E140-AE77-05 370   1~ 50 230 1400
  335   1~ 60 230 1500
R2E146-AW07-05 470   1~ 50 230 1550
  380   1~ 60 230 1750
R2E160-AY47-01 600   1~ 50 230 2100
  570   1~ 60 230 2100
R3G133-AD05-02 217   1~ 50/60 230 1925
R3G133-AK03-01 285   1~ 50/60 200 .. 240 2620
R3G140-AA17-01 465   1~ 50/60 200 .. 240 2020
R3G140-AV03-02 430   1~ 50/60 230 1800
R3G140-AW05-12 310   1~ 50/60 230 2300
R3G146-AB54-01 610   1~ 50/60 200 .. 277 2520
R3G146-AH23-01 500   1~ 50/60 200 .. 240 1830
R3G160-AC70-01 631   1~ 50/60 115 2110
R3G160-AD52-01 395   1~ 50/60 230 2870
R3G160-AK01-01 500   1~ 50/60 200 .. 240 1625
R3G160-AN01-01 500   1~ 50/60 200 .. 240 1625
R3G160-AZ09-01 650   1~ 50/60 200 .. 240 2000
R3G180-AD43-71 1305   1~ 50/60 200 .. 277 2450
R3G280-AN32-01 3000   3~ 50/60 380 .. 480 1300
R4D180-AF20-05 1010 D 3~ 50 230 1330
  1090 D 3~ 60 230 1440
  1010 Y 3~ 50 400 1330
  1090 Y 3~ 60 400 1440
R4D200-AL12-05 1375 D 1~ 50 230 1350
  1210 D 1~ 60 230 1530
  1375 Y 1~ 50 400 1350
  1210 Y 1~ 60 400 1530
R4D225-AK10-06 1590 Y 3~ 50 400 1350
  1670 Y 3~ 60 400 1500
R4D250-AC10-03 2185 Y 3~ 50 400 1350
  2000 Y 3~ 60 400 1560
R4D280-CI03-01 3160 D 3~ 50 230 1330
  3200 D 3~ 60 277 1590
  3160 Y 3~ 50 400 1330
  3200 Y 3~ 60 480 1590
R4D310-CK03-01 4660 D 3~ 50 230 1310
  4660 Y 3~ 50 400 1310
R4E160-AB01-01 410   1~ 50 230 1300
  445   1~ 60 230 1400
R4E180-AB01-05 575   1~ 50 230 1250
  595   1~ 60 230 1300
R4E180-AS11-05 965   1~ 50 230 1220
  935   1~ 60 230 1200
R4E200-AL03-05 1370   1~ 50 230 1300
  1315   1~ 60 230 1480
R4E280-CI01-01 2640   1~ 50 230 1230
  2280   1~ 60 230 1410
R6D310-CG03-01 3300 D 3~ 50 230 840
  3300 Y 3~ 50 400 840
Legend            
qV = Air flow            
D/Y = Connection            
~ = Phase            
f = Frequency            
UN = Nominal voltage            
n = Speed            
AC/DC = Type of voltage            
p = Min. back pressure            
             
Type http://www.ebmpapst.com/media/layout_neu/img_1/arrow_subleft.gif
 Dimensions
http://www.ebmpapst.com/media/layout_neu/img_1/arrow_subleft.gif
 qV
http://www.ebmpapst.com/media/layout_neu/img_1/arrow_subleft.gif
 UN
http://www.ebmpapst.com/media/layout_neu/img_1/arrow_subleft.gif
 f
http://www.ebmpapst.com/media/layout_neu/img_1/arrow_subleft.gif
 AC/DC
 
  in mm in m³/h in V in Hz    
QG030-148/12   75 8 .. 14   DC  
QG030-148/14   75 16 .. 28   DC  
QG030-198/12   100 8 .. 14   DC  
QG030-198/14   100 16 .. 28   DC  
QG030-303/12   140 8 .. 14   DC  
QG030-303/14   140 16 .. 28   DC  
QG030-353/12   155 8 .. 14   DC  
QG030-353/14   155 16 .. 28   DC  
QL4/0005-2112 40 18 230 50 AC  
QL4/0010-2112 40 36 230 50 AC  
QL4/0010-2118   40 230 50 AC  
QL4/0010-2212 40 35 24   DC  
QL4/0015-2112 40 50 230 50 AC  
QL4/0015-2118   55 230 50 AC  
QL4/0015-2212 40 60 24   DC  
QL4/0020-2118 40 80 230 50 AC  
QL4/0020-2212 40 75 24   DC  
QL4/0020A11-2518L-432eg 40 80 230 50 AC  
QL4/0025-2118 40 100 230 50 AC  
QL4/0025-2212 40 110 24   DC  
QL4/0030-2124 40 126 230 50 AC  
QL4/0030-2212 40 130 24   DC  
QL4/0500-2112 40 18 230 50 AC  
QL4/1000-2112 40 36 230 50 AC  
QL4/1000-2118   40 230 50 AC  
QL4/1000-2212 40 35 24   DC  
QL4/1500-2112 40 50 230 50 AC  
QL4/1500-2118   55 230 50 AC  
QL4/1500-2212 40 60 24   DC  
QL4/2000-2118 40 80 230 50 AC  
QL4/2000-2212 40 75 24   DC  
QL4/2000A0-2118L-412ei 40 80 230 50 AC  
QL4/2020-2124 40 155 230 50 AC  
QL4/2500-2118 40 100 230 50 AC  
QL4/2500-2212 40 110 24   DC  
QL4/2525-2124 40 180 230 50 AC  
QL4/3000-2124 40 126 230 50 AC  
QL4/3000-2212 40 130 24   DC  
QL4/3030-2124 40 190 230 50 AC  
QLK45/0006-2513 45 36 230 50 AC  
QLK45/0006A22-2513L-126no   36 230 50 AC  
QLK45/0012-2212 45 80 24   DC  
QLK45/0012-2513 45 80 230 50 AC  
QLK45/0018-2212 45 110 24   DC  
QLK45/0018-2518 45 125 230 50 AC  
QLK45/0018-2524   120 230 50 AC  
QLK45/0024-2212 45 160 24   DC  
QLK45/0024-2524 45 190 230 50 AC  
QLK45/0030-2212 45 190 24   DC  
QLK45/0030-2524 45 200 230 50 AC  
QLK45/0030A50-2524L-67rk   160 230 50 AC  
QLK45/0036-2524 45 230 230 50 AC  
QLK45/0600-2513 45 36 230 50 AC  
QLK45/1200-2212 45 80 24   DC  
QLK45/1200-2513 45 80 230 50 AC  
QLK45/1212-3030 45 160 230 50 AC  
QLK45/1800-2212 45 110 24   DC  
QLK45/1800-2518 45 125 230 50 AC  
QLK45/1800-2524   120 230 50 AC  
QLK45/1818-3030 45 220 230 50 AC  
QLK45/2400-2212 45 160 24   DC  
QLK45/2400-2524 45 190 230 50 AC  
QLK45/2400A29-2524L-69rk   140 230 50 AC  
QLK45/2424-3038 45 330 230 50 AC  
QLK45/3000-2212 45 190 24   DC  
QLK45/3000-2524 45 200 230 50 AC  
QLK45/3000A44-2524L-69rk   160 230 50 AC  
QLK45/3030-3038 45 400 230 50 AC  
QLK45/3600-2524 45 230 230 50 AC  
QLK45/3600A5-2524L-69rk   175 230 50 AC  
QLN65/0012-2212 65 160 24   DC  
QLN65/0012-2524   130 230 50 AC  
QLN65/0012-3015 65 83 230 50 AC  
QLN65/0018-2212 65 210 24   DC  
QLN65/0018-2524   140 230 50 AC  
QLN65/0018-3025 65 170 230 50 AC  
QLN65/0030-3038 65 250 230 50 AC  
QLN65/1200-2212 65 160 24   DC  
QLN65/1200-2524   130 230 50 AC  
QLN65/1200-3015 65 83 230 50 AC  
QLN65/1212-3030 65 270 230 50 AC  
QLN65/1800-2212 65 210 24   DC  
QLN65/1800-3025 65 170 230 50 AC  
QLN65/1818-3045 65 295 230 50 AC  
QLN65/2400-3030 65 220 230 50 AC  
QLN65/2424-3038 65 320 230   AC  
QLN65/2424-3045 65 320 230   AC  
QLN65/3000-3038 65 250 230 50 AC  
QLN65/3030-3045 65 410 230 50 AC  
QLZ06/0006-2513 60 40 230 50 AC  
QLZ06/0012-2513 60 70 230 50 AC  
QLZ06/0012-2524   115 230 50 AC  
QLZ06/0018-2212 60 180 24   DC  
QLZ06/0018-2513 60 90 230 50 AC  
QLZ06/0018-2518 60 130 230 50 AC  
QLZ06/0018-2524 60 150 230 50 AC  
QLZ06/0024-2212 60 220 24   DC  
QLZ06/0024-2524   145 230 50 AC  
QLZ06/0024-3030 60 170 230 50 AC  
QLZ06/0030-3038 60 230 230 50 AC  
QLZ06/0600-2513 60 40 230 50 AC  
QLZ06/1200-2212 60 120 24   DC  
QLZ06/1200-2513 60 70 230 50 AC  
QLZ06/1200-2524   115 230 50 AC  
QLZ06/1212-3020   140 230 50 AC  
QLZ06/1800-2212 60 180 24   DC  
QLZ06/1800-2513 60 90 230 50 AC  
QLZ06/1800-2518 60 130 230 50 AC  
QLZ06/1800A329-2524L-77hd   130 230 50 AC  
QLZ06/1818-3030 60 250 230 50 AC  
QLZ06/2400-2212 60 220 24   DC  
QLZ06/2400-2524   145 230 50 AC  
QLZ06/2400-3030 60 170 230 50 AC  
QLZ06/2424-3038 60 300 230 50 AC  
QLZ06/3000-3038 60 230 230 50 AC  
QLZ06/3030-3045 60 420 230 50 AC  
Legend            
Dimensions = Dimensions / Size            
qV = Air flow            
UN = Nominal voltage            
f = Frequency            
AC/DC = Type of voltage            
             
             
Type http://www.ebmpapst.com/media/layout_neu/img_1/arrow_subleft.gif
 qV
http://www.ebmpapst.com/media/layout_neu/img_1/arrow_subleft.gif
 UN
http://www.ebmpapst.com/media/layout_neu/img_1/arrow_subleft.gif
 f
http://www.ebmpapst.com/media/layout_neu/img_1/arrow_subleft.gif
 n
http://www.ebmpapst.com/media/layout_neu/img_1/arrow_subleft.gif
 AC/DC
http://www.ebmpapst.com/media/layout_neu/img_1/arrow_subleft.gif
 p
  in m³/h in V in Hz in min-1   in Pa
G1G170-AB05-20 645 115 50/60 5730 AC  
G1G170-AB05-81 645 115 50/60 5730 AC  
G1G170-AB31-51 380 230 50/60 6530 AC 2000
G1G170-AB31-53 380 230 50 6530 AC  
G1G170-AB53-01   230 50/60 5830 AC  
G1G170-AB53-03 645 230 50/60 5830 AC  
G3G200-GN18-01 790 208 .. 240 50/60 5700 AC  
G3G200-GN18-20 790 208 .. 240 50/60 5700 AC  
G3G200-GN20-01 800 208 .. 240 50/60 6100 AC  
G3G200-GN26-01 880 100 .. 130 50/60 5700 AC  
G3G200-GN26-20 880 100 .. 130 50/60 5700 AC  
G3G250-GN17-01 1325 208 .. 240 50/60 4800 AC  
G3G250-GN39-01 1310 100 .. 130 50/60 4800 AC  
G3G250-GN44-01 1170 208 .. 240 50/60 4500 AC  
G3G250-MW50-01 1750 380 .. 480 50/60 6100 AC  
RG128/1300-3612 134 230 50/60 7400 AC  
RG130/0800-3612 110 24   7200 DC  
RG148/1200-3612 130 24   6000 DC  
RG148/1200-3633 190 230 50 8500 AC  
RG175/2000-3633 216 230 50 8400 AC 2000
RLB120/0034-3633 240 230 50 5400 AC 500
Legend            
qV = Air flow            
UN = Nominal voltage            
f = Frequency            
n = Speed            
AC/DC = Type of voltage            
p = Min. back pressure            
             
Type http://www.ebmpapst.com/media/layout_neu/img_1/arrow_subleft.gif
 qV
http://www.ebmpapst.com/media/layout_neu/img_1/arrow_subleft.gif
 UN
http://www.ebmpapst.com/media/layout_neu/img_1/arrow_subleft.gif
 f
http://www.ebmpapst.com/media/layout_neu/img_1/arrow_subleft.gif
 n
http://www.ebmpapst.com/media/layout_neu/img_1/arrow_subleft.gif
 AC/DC
 
  in m³/h in V in Hz in min-1    
RLA108/0042-3030LH 140 230 50 1870 AC  
RLA108/3400-3030LH 135 230 50 1925 AC  
RLA108/4200-3030LH 140 230 50 1870 AC  
RLA97/0042-3030LH 130 230 50 2000 AC  
RLA97/4200-3030LH 130 230 50 2000 AC  
RLB130/3400-3038LH 140 230 50 950 AC  
RLD85/2700-3020LH 86 230 50 2300 AC  
RLD85/3400-3025LH 108 230 50 2550 AC  
RLE120/3400-3030LH 130 230 50 1550 AC  
RLG108/0042-3030LH 145 230 50 2400 AC  
RLG108/4200-3030LH 145 230 50 2400 AC  
RLG97/0042-3025LH 115 230 50 2100 AC  
RLG97/4200-3025LH 115 230 50 2100 AC  
RLH108/0042-3030LH 135 230 50 1850 AC  
RLH108/4200-3030LH 135 230 50 1850 AC  
RLH120/0038-3038LH 170 230 50 2100 AC  
RLH120/3800-3038LH 170 230 50 2100 AC  
RLK108/0042-3030LH 142 230 50 2350 AC  
Legend            
qV = Air flow            
UN = Nominal voltage            
f = Frequency            
n = Speed            
AC/DC = Type of voltage            
             
ype http://www.ebmpapst.com/media/layout_neu/img_1/arrow_subleft.gif
 qV
http://www.ebmpapst.com/media/layout_neu/img_1/arrow_subleft.gif
 UN
http://www.ebmpapst.com/media/layout_neu/img_1/arrow_subleft.gif
 f
http://www.ebmpapst.com/media/layout_neu/img_1/arrow_subleft.gif
 n
http://www.ebmpapst.com/media/layout_neu/img_1/arrow_subleft.gif
 AC/DC
 
  in m³/h in V in Hz in min-1    
R2A150-AA 190 230 50 2000 AC  
R2A150-AC 170 230 50 1800 AC  
R2D225-AG02-10 1265 230 50 2700 AC  
  1395 230 60 3000 AC  
  1265 400 50 2700 AC  
  1395 400 60 3000 AC  
R2E150-AN91-01 200 230 50 2400 AC  
R2E150-AN91-05 235 230 50 2400 AC  
R2E160-BG34-01 235 230 50 2800 AC  
R2E160-BG34-05 235 230 50 2800 AC  
R2E180-AH05-06 450 230 50 2600 AC  
  495 230 60 2850 AC  
R2E180-CF91-01 270 230 50 1970 AC  
R2E180-CG82-01 420 230 50 2530 AC  
R2E180-CQ82-01 410 230 50 2540 AC  
R2E180-CQ82-05 410 230 50 2540 AC  
R2E210-AA34-01 520 230 50 2500 AC  
R2E210-AA34-05 520 230 50 2500 AC  
R2E210-AB34-01 600 230 50 2400 AC  
R2E210-AB34-05 600 230 50 2400 AC  
R2K150-AC 200 230 50 2000 AC  
RRL120-3020LH 100 230 50 2000 AC  
RRL140-3020LH 170 230 50 1700 AC  
RRL152-3030LH 200 230 50 2200 AC  
RRL160-3038LH 210 230 50 1600 AC  
Legend            
qV = Air flow            
UN = Nominal voltage            
f = Frequency            
n = Speed            
AC/DC = Type of voltage            
             
Type http://www.ebmpapst.com/media/layout_neu/img_1/arrow_subleft.gif
 qV
http://www.ebmpapst.com/media/layout_neu/img_1/arrow_subleft.gif
 f
http://www.ebmpapst.com/media/layout_neu/img_1/arrow_subleft.gif
 UN
http://www.ebmpapst.com/media/layout_neu/img_1/arrow_subleft.gif
 AC/DC
   
  in m³/h in Hz in V      
P2E070-AA26-01 0.71 50 230 AC    
  0.74 60 230 AC    
P30-4330   50 230 AC    
P5-3020   50 230 AC    
P7-2524   50 230 AC    
Legend            
qV = Flow rate (H = 100 cm)            
f = Frequency            
UN = Nominal voltage            
  http://www.ebmpapst.com/media/layout_neu/img_1/arrow_subleft.gif
 
http://www.ebmpapst.com/media/layout_neu/img_1/arrow_subleft.gif
 
http://www.ebmpapst.com/media/layout_neu/img_1/arrow_subleft.gif
 
http://www.ebmpapst.com/media/layout_neu/img_1/arrow_subleft.gif
 
http://www.ebmpapst.com/media/layout_neu/img_1/arrow_subleft.gif
 
http://www.ebmpapst.com/media/layout_neu/img_1/arrow_subleft.gif
 
Type  PN  IN  MN  UN  nN  Order No.
  in W in A in mNm in V in min-1  
VD-3-25.07 B01 5 0.4 8 24 6000 937 2507 000
VD-3-35.06 B00 8 0.8 20 24 3700 937 3506 010
VD-3-35.06 B01 16 1.25 20 24 7500 937 3506 000
VD-3-43.10 B00 21 1.6 54 24 3700 937 4310 010
VD-3-43.10 B01 44 2.7 53 24 7900 937 4310 000
VD-3-49.15 B00 110 6.1 235 24 4500 937 4915 000
VD-3-54.14 B00 57 3.6 150 24 3700 937 5414 010
VD-3-54.14 B01 88 5.1 150 24 5600 937 5414 000
VD-3-54.14 B02 97 5.7 150 24 6200 937 5414 005
Legend            
PN = Power output            
IN = Nominal current            
MN = Nominal torque            
UN = Nominal voltage            
nN = Nominal speed            
Order No. = Order No.            
m = Mass            
Type http://www.ebmpapst.com/media/layout_neu/img_1/arrow_subleft.gif
 PN
http://www.ebmpapst.com/media/layout_neu/img_1/arrow_subleft.gif
 IN
http://www.ebmpapst.com/media/layout_neu/img_1/arrow_subleft.gif
 MN
http://www.ebmpapst.com/media/layout_neu/img_1/arrow_subleft.gif
 UN
http://www.ebmpapst.com/media/layout_neu/img_1/arrow_subleft.gif
 nN
http://www.ebmpapst.com/media/layout_neu/img_1/arrow_subleft.gif
 Order No.
  in W in A in mNm in V in min-1  
VDC-3-43.10 B00 18.8 1.25 45 18 .. 28 4000 937 4310 610
VDC-3-43.10 B01 32 2 45 18 .. 28 6800 937 4310 600
VDC-3-49.15 B00 63 3.5 150 18 .. 30 4000 937 4915 600
VDC-3-49.15 D00 105 2.75 250 18 .. 55 4000 937 4915 607
VDC-3-49.15-K4 B00 100 5 235 20 .. 28 4000 937 4915 400
VDC-3-49.15-K4 D00 125 3.2 300 40 .. 53 4000 937 4915 402
VDC-3-54.14 B00 47.6 2.8 130 18 .. 28 3500 937 5414 620
VDC-3-54.14 B01 62.8 3.6 100 18 .. 28 6000 937 5414 622
VDC-3-54.32 B00 83 4.3 240 18 .. 28 3300 937 5432 610
Legend            
PN = Power output            
IN = Nominal current            
MN = Nominal torque            
UN = Nominal voltage            
nN = Nominal speed            
Order No. = Order No.            
m = Mass            
             
Type http://www.ebmpapst.com/media/layout_neu/img_1/arrow_subleft.gif
 Type of drive
http://www.ebmpapst.com/media/layout_neu/img_1/arrow_subleft.gif
 MN
http://www.ebmpapst.com/media/layout_neu/img_1/arrow_subleft.gif
 i
http://www.ebmpapst.com/media/layout_neu/img_1/arrow_subleft.gif
 nN
http://www.ebmpapst.com/media/layout_neu/img_1/arrow_subleft.gif
 m
http://www.ebmpapst.com/media/layout_neu/img_1/arrow_subleft.gif
 Order No.
    in Nm   in min-1 in kg  
VDC-3-49.15 B00-B/102 Spur gear unit 11,1 101.8 : 1 39 1.2  
VDC-3-49.15 B00-B/102-N23 Spur gear unit 11,1 101.8 : 1 39 1.3  
VDC-3-49.15 B00-B/12 Spur gear unit 1,3 12.3 : 1 325 1.2  
VDC-3-49.15 B00-B/18-N23 Spur gear unit 2 18:01 222 1.3  
VDC-3-49.15 B00-B/28 Spur gear unit 3 27.6 : 0 145 1.2  
VDC-3-49.15 B00-B/28-N23 Spur gear unit 3 27.6 : 1 145 1.3  
VDC-3-49.15 B00-B/40 Spur gear unit 4,4 40.3 : 1 99 1.2  
VDC-3-49.15 B00-B/40-N23 Spur gear unit 4,4 40.3 : 1 99 1.3  
VDC-3-49.15 B00-B/64 Spur gear unit 7 64:01:00 63 1.2  
VDC-3-49.15 B00-B/64-N23 Spur gear unit 7 64:01:00 63 1.3  
VDC-3-49.15 B00-B/8 Spur gear unit 0,9 8.2 : 1 488 1.2  
VDC-3-49.15 B00-D/11-N23 Spur gear unit 1,3 11.1 : 1 360 1.2  
VDC-3-49.15 B00-D/14-N23 Spur gear unit 1,7 13.8 : 1 290 1.2  
VDC-3-49.15 B00-D/18 Spur gear unit 2,2 18.4 : 1 217 1.1  
VDC-3-49.15 B00-D/18-N23 Spur gear unit 2,2 18.4 : 1 217 1.2  
VDC-3-49.15 B00-D/22-N23 Spur gear unit 2,7 22:01 182 1.2  
VDC-3-49.15 B00-D/28 Spur gear unit 3,4 27.6 : 1 145 1.1  
VDC-3-49.15 B00-D/28-N23 Spur gear unit 3,4 27.6 : 1 145 1.2  
VDC-3-49.15 B00-D/42-N23 Spur gear unit 5,1 41.6 : 1 96 1.25  
VDC-3-49.15 B00-D/67-N23 Spur gear unit 8,2 67.3 : 1 59 1.25  
VDC-3-49.15 B00-D/8-N23 Spur gear unit 0,9 7.8 : 1 513 1.2  
VDC-3-49.15 B00-D/9 Spur gear unit 1,1 9.2 : 1 435 1.1  
VDC-3-49.15 B00-D/9-N23 Spur gear unit 1,1 9.1 : 1 440 1.2  
VDC-3-49.15 B00-E/15 Spur gear unit 1,9 15.5 : 1 258 1.1  
VDC-3-49.15 B00-E/16-N23 Spur gear unit 1,9 15.5 : 1 258 1.25  
VDC-3-49.15 B00-E/18 Spur gear unit 2,2 18.4 : 1 217 1.1  
VDC-3-49.15 B00-E/23 Spur gear unit 2,8 23.1 : 1 173 1.1  
VDC-3-49.15 B00-E/23-N23 Spur gear unit 2,8 23.1 : 1 173 1.25  
VDC-3-49.15 B00-E/31 Spur gear unit 3,8 31.1 : 1 129 1.1  
VDC-3-49.15 B00-E/31-N23 Spur gear unit 3,8 31.1 : 1 129 1.25  
VDC-3-49.15 B00-E/40 Spur gear unit 4,9 40.1 : 1 100 1.1  
VDC-3-49.15 B00-EC75/21 Angular gear 2,5 20.3 : 1 120 2  
VDC-3-49.15 B00-EC75/33 Angular gear 4 33.3 : 1 120 2  
VDC-3-49.15 B00-EC75/4 Angular gear 0,6 4.1 : 1 976 1.6  
VDC-3-49.15 B00-EC75/7 Angular gear 0,9 6.7 : 1 597 1.6  
VDC-3-49.15 B00-PN63/26 Planetary gear 3,2 26:01:00 154 1.4  
VDC-3-49.15 B00-PN63/4 Planetary gear 0,6 4.3 : 1 930 1.2  
VDC-3-49.15 B00-PN63/6 Planetary gear 0,8 6:01 667 1.2  
VDC-3-49.15 B00-PX52/21-N23 Planetary gear 2,6 21.3 : 1 188 1.25  
VDC-3-49.15 B00-PX52/30-N23 Planetary gear 3,6 30:01:00 133 1.25  
VDC-3-49.15 B00-PX52/38-N23 Planetary gear 4,6 38.3 : 1 105 1.25  
VDC-3-49.15 B00-PX52/5-N23 Planetary gear 0,7 5:01 800 1.1  
VDC-3-49.15 B00-PX52/54-N23 Planetary gear 6,6 54:01:00 74 1.25  
VDC-3-49.15 B00-PX52/9-N23 Planetary gear 1,2 9:01 444 1.1  
VDC-3-49.15 B00-PX63/21 Planetary gear 2,6 21.3 : 1 188 1.3  
VDC-3-49.15 B00-PX63/3 Planetary gear 0,4 3.2 : 1 1258 1.1  
VDC-3-49.15 B00-PX63/30 Planetary gear 3,6 30:01:00 133 1.3  
VDC-3-49.15 B00-PX63/5 Planetary gear 0,7 5:01 800 1.1  
VDC-3-49.15 B00-PX63HRL/30 Planetary gear 3,6 30:01:00 133 2  
VDC-3-49.15 B00-PX63HRL/5 Planetary gear 0,7 5:01 800 1.4  
VDC-3-49.15 B00-PX63HRL/9 Planetary gear 1,2 9:01 444 1.4  
Legend            
Type of drive = Type of drive            
MN = Nominal torque            
i = Gear ratio            
nN = Nominal speed            
m = Mass            
Order No. = Order No.            
             
Type http://www.ebmpapst.com/media/layout_neu/img_1/arrow_subleft.gif
 PN
http://www.ebmpapst.com/media/layout_neu/img_1/arrow_subleft.gif
 MN
http://www.ebmpapst.com/media/layout_neu/img_1/arrow_subleft.gif
 IN
http://www.ebmpapst.com/media/layout_neu/img_1/arrow_subleft.gif
 UN
http://www.ebmpapst.com/media/layout_neu/img_1/arrow_subleft.gif
 nN
http://www.ebmpapst.com/media/layout_neu/img_1/arrow_subleft.gif
 m
  in W in Nm in A in V in min-1 in kg
M3G084-DF18-81 380 1,2 2.2 230 3000 5.3
M3G084-FA33-82 503 1,6 2.7 200 .. 277 3000 6.8
M3G084-GF06-42 630 2 1.4 380 .. 480 3000 7.7
M3G084-GF08-81 314 2 1.7 200 .. 277 1500 6.8
M3G112-GA32-51 785 5 1.6 380 .. 480 1500 9.8
M3G112-GA43-52 1420 4,5 2.6 380 .. 480 3000 14.5
M3G112-GA52-71 630 4 3.4 200 .. 277 1500 10.3
M3G112-GA53-72 1100 3,5 5.8 200 .. 277 3000 14.8
M3G150-FF21-51 1420 9 2.5 380 .. 480 1500 20.4
M3G150-IF21-52 1890 12 3.3 380 .. 480 1500 26.2
M3G150-NA02-52 1900 18 3.2 380 .. 480 1000 31.7
Legend            
PN = Power output            
MN = Nominal torque            
IN = Nominal current            
UN = Nominal voltage            
nN = Nominal speed            
m = Mass            
             
Type http://www.ebmpapst.com/media/layout_neu/img_1/arrow_subleft.gif
 PN
http://www.ebmpapst.com/media/layout_neu/img_1/arrow_subleft.gif
 IN
http://www.ebmpapst.com/media/layout_neu/img_1/arrow_subleft.gif
 MN
http://www.ebmpapst.com/media/layout_neu/img_1/arrow_subleft.gif
 UN
http://www.ebmpapst.com/media/layout_neu/img_1/arrow_subleft.gif
 nN
http://www.ebmpapst.com/media/layout_neu/img_1/arrow_subleft.gif
 m
  in W in A in mNm in V in min-1 in kg
ECI-30.20 B01 32 1.9 10 24 30000 0.21
ECI-42.20 B00 46 2.5 110 24 4000 0.33
ECI-42.20 D00 46 1.3 110 48 4000 0.33
ECI-42.40 B00 92 5.1 220 24 4000 0.48
ECI-42.40 D00 92 2.6 220 48 4000 0.48
ECI-63.20 B00 150 8.5 360 24 4000 0.9
ECI-63.20 D00 150 4.5 360 48 4000 0.9
ECI-63.20-K4-B00 178 8.5 425 20 .. 28 4000 0.85
ECI-63.20-K4-D00 188 5.4 450 40 .. 53 4000 0.85
ECI-63.40 B00 280 14 670 24 4000 1.2
ECI-63.40 D00 280 6.5 670 48 4000 1.2
ECI-63.40-K4-B00 251 12.3 600 20 .. 28 4000 1.15
ECI-63.40-K4-D00 314 7.2 750 40 .. 53 4000 1.15
ECI-63.60 B00 370 17.6 880 24 4000 1.5
ECI-63.60 D00 370 8.5 880 48 4000 1.5
ECI-63.60-K4-D00 356 8.6 850 40 .. 53 4000 1.5
ECI-80.20-K1 B00 293 13.5 700 24 4000 1.4
ECI-80.20-K1 D00 293 7.5 700 48 4000 1.4
ECI-80.40-K1 B00 503 25 1200 24 4000 2
ECI-80.40-K1 D00 503 12 1200 48 4000 2
ECI-80.60-K1 D00 754 18 1800 48 4000 2.7
ECI-C-42.40 B00 52 3 100 18 .. 28 5000 0.7
ECI-C-42.40 B01 50 3 80 18 .. 28 6000 0.7
ECI-C5-63.20 B00           0.9
ECI-C5-63.20 D00 188 5.4 450 40 .. 53 4000 0.9
ECI-C5-63.40 B00 251 12.3 600 20 .. 28 4000 1.2
ECI-C5-63.40 D00 314 7.2 750 40 .. 53 4000 1.2
ECI-C5-63.60 D00 356 8.6 850 40 .. 53 4000 1.6
Legend            
PN = Power output            
IN = Nominal current            
MN = Nominal torque            
UN = Nominal voltage            
nN = Nominal speed            
m = Mass            
             
Type http://www.ebmpapst.com/media/layout_neu/img_1/arrow_subleft.gif
 Type of drive
http://www.ebmpapst.com/media/layout_neu/img_1/arrow_subleft.gif
 MN
http://www.ebmpapst.com/media/layout_neu/img_1/arrow_subleft.gif
 i
http://www.ebmpapst.com/media/layout_neu/img_1/arrow_subleft.gif
 Phase
http://www.ebmpapst.com/media/layout_neu/img_1/arrow_subleft.gif
 nN
http://www.ebmpapst.com/media/layout_neu/img_1/arrow_subleft.gif
 Order No.
    in Nm     in min-1  
ECI-63.20 B00-EC75/21 Angular gear 5,9 20.3 : 1   197  
ECI-63.20 B00-EC75/33 Angular gear 9,7 33.3 : 1   120  
ECI-63.20 B00-EC75/4 Angular gear 1,3 4.1 : 1   976  
ECI-63.20 B00-EC75/7 Angular gear 2,2 6.7 : 1   597  
ECI-63.20 B00-PN63/26 Planetary gear 7,6 26:01:00   154  
ECI-63.20 B00-PN63/4 Planetary gear 1,4 4.3 : 1   930  
ECI-63.20 B00-PN63/6 Planetary gear 1,9 6:01   667  
ECI-63.20 B00-PX63/21 Planetary gear 6,2 21.3 : 1   188  
ECI-63.20 B00-PX63/3 Planetary gear 1 3.2 : 1   1258  
ECI-63.20 B00-PX63/30 Planetary gear 8,7 30:01:00   133  
ECI-63.20 B00-PX63/5 Planetary gear 1,6 5:01   800  
ECI-63.20 B00-PX63HRL/30 Planetary gear 8,7 30:01:00   133  
ECI-63.20 B00-PX63HRL/5 Planetary gear 1,6 5:01   800  
ECI-63.40 B00-PN63/26 Planetary gear 14,1 26:01:00   154  
ECI-63.40 B00-PN63/4 Planetary gear 2,6 4.3 : 1   930  
ECI-63.40 B00-PN63/6 Planetary gear 3,6 6:01   667  
ECI-63.40 B00-PX63/21 Planetary gear 11,5 21.3 : 1   188  
ECI-63.40 B00-PX63/3 Planetary gear 1,9 3.2 : 1   1258  
ECI-63.40 B00-PX63/30 Planetary gear 16,3 30:01:00   133  
ECI-63.40 B00-PX63/5 Planetary gear 3 5:01   800  
ECI-63.40 B00-PX63HRL/30 Planetary gear 16,3 30:01:00   133  
ECI-63.40 B00-PX63HRL/5 Planetary gear 3 5:01   800  
ECI-63.60 B00-PN63/26 Planetary gear 18,5 26:01:00   154  
ECI-63.60 B00-PN63/4 Planetary gear 3,4 4.3 : 1   930  
ECI-63.60 B00-PN63/6 Planetary gear 4,8 6:01   667  
ECI-63.60 B00-PX63/21 Planetary gear 15,1 21.3 : 1   188  
ECI-63.60 B00-PX63/3 Planetary gear 2,5 3.2 : 1   1258  
ECI-63.60 B00-PX63HRL/30 Planetary gear 21,4 30:01:00   133  
ECI-63.60 B00-PX63HRL/5 Planetary gear 4 5:01   800  
ECI-C-42.40 B00-PX42/150 Planetary gear 10,3 150:01:00   33 942 4240 604
ECI-C-42.40 B00-PX42/21 Planetary gear 1,7 21.3 : 1   235 942 4240 601
ECI-C-42.40 B00-PX42/3 Planetary gear 0,3 3.2 : 1   1572 942 4240 603
ECI-C-42.40 B00-PX42/30 Planetary gear 2,4 30:01:00   167 942 4240 602
ECI-C-42.40 B00-PX42/5 Planetary gear 0,5 5:01   1000 942 4240 600
Legend            
Type of drive = Type of drive            
MN = Nominal torque            
i = Gear ratio            
Phase = Phase            
nN = Nominal speed            
Order No. = Order No.            
m = Mass            
             
Type http://www.ebmpapst.com/media/layout_neu/img_1/arrow_subleft.gif
 PN
http://www.ebmpapst.com/media/layout_neu/img_1/arrow_subleft.gif
 IN
http://www.ebmpapst.com/media/layout_neu/img_1/arrow_subleft.gif
 MN
http://www.ebmpapst.com/media/layout_neu/img_1/arrow_subleft.gif
 UN
http://www.ebmpapst.com/media/layout_neu/img_1/arrow_subleft.gif
 nN
http://www.ebmpapst.com/media/layout_neu/img_1/arrow_subleft.gif
 Order No.
  in W in A in mNm in V in min-1  
BCI-42.25 A00 13 1.9 38 12 3300 931 4225 002
BCI-42.25 B00 13 0.96 38 24 3300 931 4225 001
BCI-42.25 C00 13 0.55 38 40 3300 931 4225 003
BCI-42.25 E00 13 0.36 38 60 3300 931 4225 004
BCI-42.40 A00 19 2.5 57 12 3100 931 4240 002
BCI-42.40 B00 19 1.1 57 24 3100 931 4240 001
BCI-42.40 C00 19 0.7 57 40 3100 931 4240 003
BCI-42.40 E00 19 0.46 57 60 3100 931 4240 004
BCI-52.30 A00 38 4.8 100 12 3600 931 5230 002
BCI-52.30 B00 38 2.2 100 24 3600 931 5230 001
BCI-52.30 C00 38 1.35 100 40 3600 931 5230 003
BCI-52.30 E00 38 1 100 60 3600 931 5230 004
BCI-52.60 A00 55 6.4 170 12 3100 931 5260 002
BCI-52.60 B00 55 3 170 24 3100 931 5260 001
BCI-52.60 C00 55 1.8 170 40 3100 931 5260 003
BCI-52.60 E00 55 1.2 170 60 3100 931 5260 004
BCI-63.25 A00 46 5.4 140 12 3150 931 6325 002
BCI-63.25 B00 46 2.7 140 24 3150 931 6325 001
BCI-63.25 C00 46 1.65 140 40 3150 931 6325 003
BCI-63.25 E00 46 1.1 140 60 3150 931 6325 004
BCI-63.55 A00 85 8.6 270 12 3000 931 6355 002
BCI-63.55 B00 93 4.9 270 24 3300 931 6355 001
BCI-63.55 C00 93 2.95 270 40 3300 931 6355 004
BCI-63.55 E00 93 1.95 270 60 3300 931 6355 003
Legend            
PN = Power output            
IN = Nominal current            
MN = Nominal torque            
UN = Nominal voltage            
nN = Nominal speed            
Order No. = Order No            
             
Type http://www.ebmpapst.com/media/layout_neu/img_1/arrow_subleft.gif
 Type of drive
http://www.ebmpapst.com/media/layout_neu/img_1/arrow_subleft.gif
 MN
http://www.ebmpapst.com/media/layout_neu/img_1/arrow_subleft.gif
 i
http://www.ebmpapst.com/media/layout_neu/img_1/arrow_subleft.gif
 nN
http://www.ebmpapst.com/media/layout_neu/img_1/arrow_subleft.gif
 m
http://www.ebmpapst.com/media/layout_neu/img_1/arrow_subleft.gif
 Order No.
    in Nm   in min-1 in kg  
BCI-42.25 B00-A/106 Spur gear unit 2,6 106.1 : 1 31 0.7 941 4225 143
BCI-42.25 B00-A/140 Spur gear unit 3,2 140.8 : 1 23 0.7 941 4225 144
BCI-42.25 B00-A/191 Spur gear unit 4,7 191.9 : 1 17 0.7 941 4225 145
BCI-42.25 B00-A/252 Spur gear unit 6,2 252.6 : 1 13 0.7 941 4225 146
BCI-42.25 B00-A/39 Spur gear unit 1,1 38.6 : 1 85 0.7 941 4225 140
BCI-42.25 B00-A/65 Spur gear unit 1,5 65.2 : 1 51 0.7 941 4225 141
BCI-42.25 B00-A/82 Spur gear unit 2,3 82.8 : 1 40 0.7 941 4225 142
BCI-42.25 B00-C/142 Spur gear unit 3,9 142.5 : 1 23 0.7 941 4225 238
BCI-42.25 B00-C/18 Spur gear unit 0,6 18.75 : 1 176 0.7 941 4225 230
BCI-42.25 B00-C/222 Spur gear unit 5,5 222:01:00 15 0.8 941 4225 239
BCI-42.25 B00-C/23 Spur gear unit 0,7 23.4 : 1 141 0.7 941 4225 231
BCI-42.25 B00-C/26 Spur gear unit 0,8 26.8 : 1 123 0.7 941 4225 232
BCI-42.25 B00-C/296 Spur gear unit 7,3 296:01:00 11 0.8 941 4225 240
BCI-42.25 B00-C/30 Spur gear unit 0,9 30.6 : 1 108 0.7 941 4225 233
BCI-42.25 B00-C/37 Spur gear unit 1,1 37.5 : 1 88 0.7 941 4225 234
BCI-42.25 B00-C/432 Spur gear unit 9 432:01:00 8 0.8 941 4225 241
BCI-42.25 B00-C/53 Spur gear unit 1,5 53.2 : 1 62   941 4225 235
BCI-42.25 B00-C/67 Spur gear unit 1,9 67.8 : 1 49 0.7 941 4225 236
BCI-42.25 B00-C/92 Spur gear unit 2,5 92.7 : 1 36 0.7 941 4225 237
BCI-42.25 B00-PX42/102 Planetary gear 3,2 102:01:00 32 0.7 941 4225 138
BCI-42.25 B00-PX42/17 Planetary gear 0,6 17:01 194 0.6 941 4225 136
BCI-42.25 B00-PX42/204 Planetary gear 6,3 204:01:00 16 0.7 941 4225 139
BCI-42.25 B00-PX42/72 Planetary gear 2,2 72.25 : 1 46 0.7 941 4225 137
BCI-42.40 B00-C/142 Spur gear unit 6,1 142.5 : 1 22 0.8 941 4240 238
BCI-42.40 B00-C/18 Spur gear unit 0,9 18.75 : 1 165 0.8 941 4240 230
BCI-42.40 B00-C/222 Spur gear unit 8,5 222:01:00 14 0.9 941 4240 239
BCI-42.40 B00-C/23 Spur gear unit 1,1 23.4 : 1 132 0.8 941 4240 231
BCI-42.40 B00-C/26 Spur gear unit 1,3 26.8 : 1 116 0.8 941 4240 232
BCI-42.40 B00-C/296 Spur gear unit 9 296:01:00 10 0.9 941 4240 240
BCI-42.40 B00-C/30 Spur gear unit 1,5 30.6 : 1 101 0.8 941 4240 233
BCI-42.40 B00-C/37 Spur gear unit 1,8 37.5 : 1 83 0.8 941 4240 234
BCI-42.40 B00-C/432 Spur gear unit 9 432:01:00 7 0.9 941 4240 241
BCI-42.40 B00-C/53 Spur gear unit 2,3 53.2 : 1 58 0.8 941 4240 235
BCI-42.40 B00-C/67 Spur gear unit 2,9 67.8 : 1 46 0.8 941 4240 236
BCI-42.40 B00-C/92 Spur gear unit 4 92.7 : 1 33 0.8 941 4240 237
BCI-42.40 B00-PX42/38 Planetary gear 1,8 38.25 : 1 81 0.8 941 4240 167
BCI-42.40 B00-PX42/54 Planetary gear 2,5 54:01:00 57 0.8 941 4240 168
BCI-42.40 B00-PX42/9 Planetary gear 0,5 9:01 344 0.7 941 4240 166
BCI-42.40 B00-PX52/102 Planetary gear 4,7 102:01:00 30 1 941 4240 138
BCI-42.40 B00-PX52/17 Planetary gear 0,9 17:01 182 0.9 941 4240 136
BCI-42.40 B00-PX52/204 Planetary gear 9,4 204:01:00 15 1 941 4240 139
BCI-42.40 B00-PX52/72 Planetary gear 3,3 72.25 : 1 43 1 941 4240 137
BCI-42.40 B00-SA1/10 Worm gear unit 0,38 10.5 : 1 295 1.1 941 4240 152
BCI-42.40 B00-SA1/15 Worm gear unit 0,48 15:01 207 1.1 941 4240 153
BCI-42.40 B00-SA1/21 Worm gear unit 0,55 21:01 148 1.1 941 4240 154
BCI-42.40 B00-SA1/3 Worm gear unit 0,14 3:01 1033 1.1 941 4240 150
BCI-42.40 B00-SA1/30 Worm gear unit 0,67 30:01:00 103 1.1 941 4240 155
BCI-42.40 B00-SA1/40 Worm gear unit 0,78 40:01:00 78 1.1 941 4240 156
BCI-42.40 B00-SA1/68 Worm gear unit 1,32 68:01:00 46 1.1 941 4240 157
BCI-42.40 B00-SA1/7 Worm gear unit 0,28 7:01 443 1.1 941 4240 151
BCI-52.30 B00-SA1/10 Worm gear unit 0,66 10.5 : 1 343 1.5 941 5230 152
BCI-52.30 B00-SA1/15 Worm gear unit 0,84 15:01 240 1.5 941 5230 153
BCI-52.30 B00-SA1/21 Worm gear unit 0,97 21:01 171 1.5 941 5230 154
BCI-52.30 B00-SA1/3 Worm gear unit 0,24 3:01 1200 1.5 941 5230 150
BCI-52.30 B00-SA1/30 Worm gear unit 1,17 30:01:00 120 1.5 941 5230 155
BCI-52.30 B00-SA1/40 Worm gear unit 1,36 40:01:00 90 1.5 941 5230 156
BCI-52.30 B00-SA1/68 Worm gear unit 2,31 68:01:00 53 1.5 941 5230 157
BCI-52.30 B00-SA1/7 Worm gear unit 0,5 7:01 514 1.5 941 5230 151
BCI-52.60 B00-PX42/21 Planetary gear 2,9 21.25 : 1 146 1.4 941 5260 302
BCI-52.60 B00-PX42/3 Planetary gear 0,5 3.18 : 1 975 1.3 941 5260 300
BCI-52.60 B00-PX42/30 Planetary gear 4,1 30:01:00 103 1.4 941 5260 303
BCI-52.60 B00-PX42/5 Planetary gear 0,8 5:01 620 1.3 941 5260 301
BCI-52.60 B00-PX52/38 Planetary gear 5,3 38.25 : 1 81 1.6 941 5260 321
BCI-52.60 B00-PX52/54 Planetary gear 7,4 54:01:00 57 1.6 941 5260 322
BCI-52.60 B00-PX52/9 Planetary gear 1,4 9:01 344 1.5 941 5260 320
BCI-52.60 B00-SA1/10 Worm gear unit 1,12 10.5 : 1 295 1.7 941 5260 152
BCI-52.60 B00-SA1/15 Worm gear unit 1,43 15:01 207 1.7 941 5260 153
BCI-52.60 B00-SA1/21 Worm gear unit 1,64 21:01 148 1.7 941 5260 154
BCI-52.60 B00-SA1/3 Worm gear unit 0,4 3:01 1033 1.7 941 5260 150
BCI-52.60 B00-SA1/30 Worm gear unit 1,99 30:01:00 103 1.7 941 5260 155
BCI-52.60 B00-SA1/40 Worm gear unit 2,31 40:01:00 78 1.7 941 5260 156
BCI-52.60 B00-SA1/68 Worm gear unit 3,93 68:01:00 46 1.7 941 5260 157
BCI-52.60 B00-SA1/7 Worm gear unit 0,84 7:01 443 1.7 941 5260 151
BCI-63.25 B00-B/1028 Spur gear unit 30 1028.7 : 1 3 1.8 941 6325 193
BCI-63.25 B00-B/303 Spur gear unit 28 303.6 : 1 10 1.8 941 6325 190
BCI-63.25 B00-B/454 Spur gear unit 30 454:01:00 7 1.8 941 6325 191
BCI-63.25 B00-B/687 Spur gear unit 30 687:01:00 5 1.8 941 6325 192
BCI-63.25 B00-D/11 Spur gear unit 1,3 11.1 : 1 284 1.6 941 6325 162
BCI-63.25 B00-D/117 Spur gear unit 9 117.1 : 1 27 1.6 941 6325 169
BCI-63.25 B00-D/13 Spur gear unit 1,6 13.8 : 1 228 1.6 941 6325 163
BCI-63.25 B00-D/165 Spur gear unit 9 165.8 : 1 19 1.6 941 6325 170
BCI-63.25 B00-D/18 Spur gear unit 2,1 18.4 : 1 171 1.6 941 6325 164
BCI-63.25 B00-D/22 Spur gear unit 2,5 22.0 : 1 143 1.6 941 6325 165
BCI-63.25 B00-D/27 Spur gear unit 3,1 27.6 : 1 114 1.6 941 6325 166
BCI-63.25 B00-D/41 Spur gear unit 4,2 41.3 : 1 76 1.6 941 6325 167
BCI-63.25 B00-D/67 Spur gear unit 6,8 67.3 : 1 47 1.6 941 6325 168
BCI-63.25 B00-D/7 Spur gear unit 0,9 7.85 : 1 401 1.6 941 6325 160
BCI-63.25 B00-D/9 Spur gear unit 1 9.2 : 1 342 1.6 941 6325 161
BCI-63.25 B00-E/142 Spur gear unit 14,4 142:01:00 22 1.7 941 6325 179
BCI-63.25 B00-E/15 Spur gear unit 1,7 15.47 : 1 204 1.6 941 6325 171
BCI-63.25 B00-E/18 Spur gear unit 2,1 18.4 : 1 171 1.6 941 6325 172
BCI-63.25 B00-E/184 Spur gear unit 15 184.8 : 1 17 1.7 941 6325 180
BCI-63.25 B00-E/23 Spur gear unit 2,6 23.14 : 1 136 1.6 941 6325 173
BCI-63.25 B00-E/274 Spur gear unit 15 274.6 : 1 11 1.7 941 6325 181
BCI-63.25 B00-E/31 Spur gear unit 3,5 31.1 : 1 101 1.6 941 6325 174
BCI-63.25 B00-E/40 Spur gear unit 4,5 40.1 : 1 79 1.6 941 6325 175
BCI-63.25 B00-E/55 Spur gear unit 5,6 55.0 : 1 57 1.7 941 6325 176
BCI-63.25 B00-E/70 Spur gear unit 7,2 70.4 : 1 45 1.7 941 6325 177
BCI-63.25 B00-E/92 Spur gear unit 9,4 92.3 : 1 34 1.7 941 6325 178
BCI-63.25 B00-PX63/102 Planetary gear 8,3 102:01:00 31 1.7 941 6325 133
BCI-63.25 B00-PX63/17 Planetary gear 1,5 17:01 185 1.6 941 6325 131
BCI-63.25 B00-PX63/204 Planetary gear 16,5 204:01:00 15 1.7 941 6325 134
BCI-63.25 B00-PX63/72 Planetary gear 5,9 72.25 : 1 44 1.7 941 6325 132
BCI-63.25 B00-SB1/10 Worm gear unit 1,02 10:01 315 2.5 941 6325 232
BCI-63.25 B00-SB1/15 Worm gear unit 1,45 15:01 210 2.5 941 6325 233
BCI-63.25 B00-SB1/2 Worm gear unit 0,3 2.5 : 1 1260 2.5 941 6325 230
BCI-63.25 B00-SB1/20 Worm gear unit 1,79 20:01 158 2.5 941 6325 234
BCI-63.25 B00-SB1/30 Worm gear unit 2,23 30:01:00 105 2.5 941 6325 235
BCI-63.25 B00-SB1/55 Worm gear unit 3,54 55:01:00 57 2.5 941 6325 236
BCI-63.25 B00-SB1/7 Worm gear unit 0,77 7:01 450 2.5 941 6325 231
BCI-63.25 B00-SB1/75 Worm gear unit 3,26 75:01:00 42 2.5 941 6325 237
BCI-63.25 B00-SC1/10 Worm gear unit 1,02 10:01 315 2.1 941 6325 242
BCI-63.25 B00-SC1/15 Worm gear unit 1,45 15:01 210 2.1 941 6325 243
BCI-63.25 B00-SC1/2 Worm gear unit 0,3 2.5 : 1 1260 2.1 941 6325 240
BCI-63.25 B00-SC1/20 Worm gear unit 1,79 20:01 158 2.1 941 6325 244
BCI-63.25 B00-SC1/24 Worm gear unit 1,81 24:01:00 131 2.1 941 6325 245
BCI-63.25 B00-SC1/30 Worm gear unit 2,23 30:01:00 105 2.1 941 6325 246
BCI-63.25 B00-SC1/55 Worm gear unit 3,54 55:01:00 57 2.1 941 6325 246
BCI-63.25 B00-SC1/7 Worm gear unit 0,77 7:01 450 2.1 941 6325 241
BCI-63.25 B00-SC1/75 Worm gear unit 3,26 75:01:00 42 2.1 941 6325 248
BCI-63.55 B00-B/101 Spur gear unit 20 101.8 : 1 32 2.2 941 6355 196
BCI-63.55 B00-B/12 Spur gear unit 2,4 12.3 : 1 268 2.2 941 6355 191
BCI-63.55 B00-B/136 Spur gear unit 25 136.5 : 1 24 2.2 941 6355 197
BCI-63.55 B00-B/18 Spur gear unit 3,5 18:01 183 2.2 941 6355 192
BCI-63.55 B00-B/189 Spur gear unit 25 189:01:00 18 2.2 941 6355 198
BCI-63.55 B00-B/27 Spur gear unit 5,4 27.6 : 1 120 2.2 941 6355 193
BCI-63.55 B00-B/40 Spur gear unit 7,9 40.3 : 1 82 2.2 941 6355 194
BCI-63.55 B00-B/64 Spur gear unit 12,6 64:01:00 52 2.2 941 6355 195
BCI-63.55 B00-B/8 Spur gear unit 1,6 8.2 : 1 402 2.2 941 6355 190
BCI-63.55 B00-D/11 Spur gear unit 2,4 11.1 : 1 297 2.1 941 6355 252
BCI-63.55 B00-D/117 Spur gear unit 9 117.1 : 1 28 2.1 941 6355 259
BCI-63.55 B00-D/13 Spur gear unit 3 13.8 : 1 239 2.1 941 6355 253
BCI-63.55 B00-D/165 Spur gear unit 9 165.8 : 1 20 2.1 941 6355 260
BCI-63.55 B00-D/18 Spur gear unit 4 18.4 : 1 179 2.1 941 6355 254
BCI-63.55 B00-D/22 Spur gear unit 4,8 22.0 : 1 150 2.1 941 6355 255
BCI-63.55 B00-D/27 Spur gear unit 6 27.6 : 1 120 2.1 941 6355 256
BCI-63.55 B00-D/41 Spur gear unit 8,1 41.3 : 1 80 2.1 941 6355 257
BCI-63.55 B00-D/67 Spur gear unit 9 67.3 : 1 49 2.1 941 6355 258
BCI-63.55 B00-D/7 Spur gear unit 1,7 7.85 : 1 420 2.1 941 6355 250
BCI-63.55 B00-D/9 Spur gear unit 2 9.2 : 1 359 2.1 941 6355 251
BCI-63.55 B00-E/15 Spur gear unit 3,4 15.47 : 1 213 2.1 941 6355 144
BCI-63.55 B00-E/18 Spur gear unit 4 18.4 : 1 179 2.1 941 6355 145
BCI-63.55 B00-E/23 Spur gear unit 5 23.14 : 1 143 2.1 941 6355 146
BCI-63.55 B00-E/31 Spur gear unit 6,8 31.1 : 1 106 2.1 941 6355 147
BCI-63.55 B00-E/40 Spur gear unit 8,7 40.1 : 1 82 2.1 941 6355 148
BCI-63.55 B00-PX52/21 Planetary gear 4,6 21.25 : 1 155 2.2 941 6355 302
BCI-63.55 B00-PX52/3 Planetary gear 0,8 3.18 : 1 1038 2.1 941 6355 300
BCI-63.55 B00-PX52/30 Planetary gear 6,5 30.0 : 1 110 2.2 941 6355 303
BCI-63.55 B00-PX52/5 Planetary gear 1,2 5.0 : 1 660 2.1 941 6355 301
BCI-63.55 B00-PX63/38 Planetary gear 8,3 38.25 : 1 86 2.2 941 6355 136
BCI-63.55 B00-PX63/54 Planetary gear 11,8 54.0 : 1 61 2.2 941 6355 137
BCI-63.55 B00-PX63/9 Planetary gear 2,2 9.0 : 1 367 2.1 941 6355 135
BCI-63.55 B00-SB1/10 Worm gear unit 1,97 10:01 330 3 941 6355 232
BCI-63.55 B00-SB1/15 Worm gear unit 2,79 15:01 220 3 941 6355 233
BCI-63.55 B00-SB1/2 Worm gear unit 0,57 2.5 : 1 1320 3 941 6355 230
BCI-63.55 B00-SB1/20 Worm gear unit 3,46 20:01 165 3 941 6355 234
BCI-63.55 B00-SB1/30 Worm gear unit 4,29 30:01:00 110 3 941 6355 235
BCI-63.55 B00-SB1/55 Worm gear unit 6,83 55:01:00 60 3 941 6355 236
BCI-63.55 B00-SB1/7 Worm gear unit 1,49 7:01 471 3 941 6355 231
BCI-63.55 B00-SB1/75 Worm gear unit 6,28 75:01:00 44 3 941 6355 237
BCI-63.55 B00-SC1/10 Worm gear unit 1,97 10:01 330 2.6 941 6355 242
BCI-63.55 B00-SC1/15 Worm gear unit 2,79 15:01 220 2.6 941 6355 243
BCI-63.55 B00-SC1/2 Worm gear unit 0,57 2.5 : 1 1320 2.6 941 6355 240
BCI-63.55 B00-SC1/20 Worm gear unit 3,46 20:01 165 2.6 941 6355 244
BCI-63.55 B00-SC1/24 Worm gear unit 3,5 24:01:00 138 2.6 941 6355 245
BCI-63.55 B00-SC1/30 Worm gear unit 4,29 30:01:00 110 2.6 941 6355 246
BCI-63.55 B00-SC1/55 Worm gear unit 6,83 55:01:00 60 2.6 941 6355 247
BCI-63.55 B00-SC1/7 Worm gear unit 1,49 7:01 471 2.6 941 6355 241
BCI-63.55 B00-SC1/75 Worm gear unit 6,28 75:01:00 44 2.6 941 6355 248
Legend            
Type of drive = Type of drive            
MN = Nominal torque            
i = Gear ratio            
nN = Nominal speed            
m = Mass            
Order No. = Order No.            
             
Type http://www.ebmpapst.com/media/layout_neu/img_1/arrow_subleft.gif
 PN
http://www.ebmpapst.com/media/layout_neu/img_1/arrow_subleft.gif
 IN
http://www.ebmpapst.com/media/layout_neu/img_1/arrow_subleft.gif
 MN
http://www.ebmpapst.com/media/layout_neu/img_1/arrow_subleft.gif
 f
http://www.ebmpapst.com/media/layout_neu/img_1/arrow_subleft.gif
 UN
http://www.ebmpapst.com/media/layout_neu/img_1/arrow_subleft.gif
 nN
  in W in A in mNm in Hz in V in min-1
EM 2108 0.6 0.06 2,8 50 230 2100
EM 2112 1 0.09 4,6 50 230 2200
EM 2118 1.5 100 7 50 230 2300
EM 2124 2 0.12 10 50 230 2350
EM 3010 0.75 0.09   50 230 2600
EM 3015 1.9 0.12 700 50 230 2600
EM 3030 8.3 0.46 3100 50 230 2600
EM 3038 11 0.48 3900 50 230 2600
EM 3045 12 0.5 4300 50 230 2600
EM 3060 14.5 0.6   50 230 2600
Legend            
PN = Power output            
IN = Nominal current            
MN = Nominal torque            
f = Frequency            
UN = Nominal voltage            
nN = Nominal speed            
m = Mass            
             
Type http://www.ebmpapst.com/media/layout_neu/img_1/arrow_subleft.gif
 PN
http://www.ebmpapst.com/media/layout_neu/img_1/arrow_subleft.gif
 IN
http://www.ebmpapst.com/media/layout_neu/img_1/arrow_subleft.gif
 MN
http://www.ebmpapst.com/media/layout_neu/img_1/arrow_subleft.gif
 f
http://www.ebmpapst.com/media/layout_neu/img_1/arrow_subleft.gif
 UN
http://www.ebmpapst.com/media/layout_neu/img_1/arrow_subleft.gif
 nN
  in W in A in mNm in Hz in V in min-1
KM 4020/2-300 zab 45 0.49 160 50 230 2600
KM 4020/4-300 zac 19.5 0.33 140 50 230 1300
KM 4030/2-300 zaa 67 0.62 230 50 230 2700
KM 4030/4-300 zah 31 0.38 220 50 230 1300
KM 4040/2-300 zad 100 0.82 360 50 230 2700
KM 4040/4-300 zae 38 0.42 260 50 230 1350
KM 4050/2-300 zaf 138 0.97 470 50 230 2700
KM 4050/4-300 zai 44 0.47 310 50 230 1350
KM 4060/2-300 zag 176 1.2 620 50 230 2700
KM 4060/4-300 zak 49 0.5 340 50 230 1350
KM 4320/2-101 zag 64 0.6 230 50 230 2650
KM 4320/2-200 zah 26 0.23 90 50 230 2650
KM 4320/2-302 zad 58 0.69 200 50 230 2650
KM 4320/4-101 zbb 23 0.35 170 50 230 1300
KM 4320/4-200 zbc 12 0.14 80 50 230 1300
KM 4320/4-300 zbd 27 0.38 200 50 230 1300
KM 4330/2-102 zao 100 0.8 360 50 230 2700
KM 4330/2-218 zap 32 0.26 110 50 230 2700
KM 4330/2-304 zar 90 0.9 310 50 230 2700
KM 4330/4-100 zbe 27 0.28 200 50 230 1300
KM 4330/4-200 zbf 17 0.17 120 50 230 1300
KM 4330/4-301 zbg 39 0.44 280 50 230 1300
KM 4340/2-100 zab 105 1 400 50 230 2750
KM 4340/2-200 zai 42 0.32 140 50 230 2750
KM 4340/2-302 zae 105 0.85 380 50 230 2750
KM 4340/4-100 zbh 35 0.35 250 50 230 1350
KM 4340/4-200 zbi 18 0.2 130 50 230 1350
KM 4340/4-300 zbk 46 0.46 330 50 230 1350
KM 4350/2-102 zas 155 1.1 550 50 230 2750
KM 4350/2-200 zat 77 0.53 270 50 230 2750
KM 4350/2-303 zau 165 1.15 570 50 230 2750
KM 4350/4-100 zbl 47 0.43 330 50 230 1350
KM 4350/4-200 zbm 22 0.22 160 50 230 1350
KM 4350/4-300 zbn 51 0.5 360 50 230 1350
KM 4360/2-100 zac 165 1.15 670 50 230 2750
KM 4360/2-200 zak 77 0.53 270 50 230 2750
KM 4360/2-300 zaf 180 1.2 620 50 230 2750
KM 4360/4-100 zbo 49 0.5 350 50 230 1350
KM 4360/4-200 zbp 28 0.29 200 50 230 1350
KM 4360/4-300 zbr 67 0.62 470 50 230 1350
Bình chọn sản phẩm: (4.6 / 1 Bình chọn)